Principerklæring for WRI

War Resisters' International er et verdensomspændende netværk, der består af uafhængige organisationer, grupper og enkeltpersoner, der alle godkender WRIs erklæring:

War Resisters' International

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
(brækket riffel)
Krig er en forbrydelse mod menneskeheden. Derfor står jeg fast ved ikke at støtte nogen form for krig og ved at bekæmpe alle årsager til krig.
 
WRI eksisterer for at fremme ikkevoldelig aktion mod årsagerne til krig og for at støtte og skabe forbindelse mellem folk verden over, som nægter at deltage i krig eller i forberedelse til krig. På dette grundlag arbejder det for en verden uden krig. Alle, der godtager WRIs erklæring, kan blive medlem af WRI.
 
WRI går ind for ikkevold. For nogle er ikkevold en livsstil. For os alle er det en livsbekræftende handlemåde, som går imod undertrykkelse og som vedkender værdien af det enkelte menneske.
 
Ikkevold kan skabe forbindelse mellem aktiv modstand, inklusiv civil ulydighed, og dialog; det kan forbinde ikke-samarbejde - tilbagetrækning af støtte til et undertrykkende system - med konstruktivt arbejde for alternativer.
Nogle gange forsøger man ved hjælp af en ikkevoldelig fremgangsmåde at forsone parterne i en konflikt. Dette gøres ved at styrke den sociale struktur og folk på samfundets bund, samt ved at inddrage repræsentanter fra forskellige sider i en konflikt i at finde en løsning.
Selv når vi ikke umiddelbart kan opnå mål som disse, holder vores ikkevoldelige holdning os fast i vores beslutning om ikke at skade eller tilintetgøre andre mennesker.
 
Krig er en form for organiseret vold, som kan undgås, men den har dybe rødder. WRI sigter mod at nå ned til disse rødder bl.a. ved at ændre på de dominans-mønstre, som påvirker alle livets facetter, både inden for det enkelte samfund og mellem forskellige samfund.
Dominans kommer til udtryk i undertrykkelse af mennesker med mindre magt og i betvingelse af naturen. Sådanne forhold baseret på dominans kan grunde i faktorer såsom køn, klasse samt kulturelle og etniske forskelle, og de kan eksistere både inden for den enkelte nation og mellem nationer.
Krigsforberedelse er ikke begrænset til væbnede styrker, men er en integreret del af mange kulturer. Det er ikke kun soldater og politikere, der kan stilles til ansvar, men også de, der giver deres samtykke eller samarbejder.
Det er heller ikke kun de, der søger tilfredsstillelse ved at opnå magt over andre eller gennem materiel velstand; men også de, der definerer deres egen identitet ved at dæmonisere andre, det være sig p.g.a. religion, ideologi eller nationalitet.
 
WRI kender til og går imod global uretfærdighed og den rolle, som militæret spiller i skabelsen og opretholdelsen af en sådan uretfærdighed.
Da WRI blev grundlagt i 1921 var organisationen baseret i Europa, og en stor del af verden var stadig koloniseret. Siden hen er udnyttelsen fortsat gennem økonomiske, politiske og militære strukturer; gennem handlinger foretaget af regeringer og multinationale selskaber i den industrialiserede og materielt velstillede del af verden; samt gennem handlinger foretaget af lande, der førhen selv var kolonier.
Dette mønster af økonomisk udnyttelse har ikke blot ført til omfattende ulighed og uretfærdighed - såvel inden for det enkelte som mellem forskellige samfund - men også til miljømæssige ødelæggelser. Dette bakkes op af militæret, ofte i samarbejde med tidligere imperialistiske regimer og andre dominerende nationer.
Vores modstand mod denne brug af militær styrke, samt forberedelse hertil og den sociale militarisering den medfører, går hånd i hånd med den aktive modstand mod de uretfærdige systemer, hvori denne styrke spiller en rolle.
 
Hvis man vil trænge ned til krigens rødder kræver det, at man er indstillet på omfattende sociale forandringer. WRI ønsker at forenes med andre med henblik på at skabe en verden, der hverken er baseret på angst for militær magt eller anden dominans, eller som har en hierarkisk struktur, men som derimod bygger på jævnbyrdige forhold mellem mennesker.
En verden, hvor basale menneskelige behov bliver opfyldt. En verden, hvori både mænd og kvinder bliver hørt; hvori man accepterer hinanden på tværs af forskellige kulturer og etniske grupper; hvori grænser ikke adskiller, og hvori der bliver taget hensyn til miljøet.
Vi arbejder hen imod at skabe samfund, hvori alle har deres at skulle have sagt i forbindelse med afgørelser, som vedkommer dem, og hvori fælles ansvar og frivilligt samarbejde erstatter tvang.
 
WRI vil ikke støtte nogen som helst form for krig, hvad enten krigen føres af en stat, en "befrielseshær" eller foregår i FNs regi eller om den går under navnet humanitær intervention. Uanset hvor fornemme termer, man benytter, tjener krig altid et magt-politisk eller økonomisk formål.
Vi vedkender os dog, at der i visse situationer kan opstå samvittighedsspørgsmål. Dette gælder tilfælde som væbnet modstand mod fascisme eller folkedrab, eller kamp for frigørelse fra, evt. udefrakommende, undertrykkende regimer.
Enhver konflikt fortjener nærmere analyse. Mens vi forenes i det fælles formål at gå imod militaristisk politik, er vi i ovennævnte situationer klar over vores fremgangsmådes begrænsninger på kortere sigt, og derfor har vi valgt at se tingene i et længere perspektiv.
Vi ved, hvad krig fører med sig i form af lidelser, ødelæggelser, voldtægt, organiseret kriminalitet, fornægtelse af værdier, samt nye undertrykkende magtstrukturer. Derfor afviser vi krig og føler os forpligtede til i stedet at arbejde på at finde bedre udveje.
 
WRI siger "NEJ" til krig for at bryde voldens onde cirkel. I selv de mest grelle tilfælde insister vi på at undersøge hvilke muligheder, der er for ikkevoldelig handling, og på at finde ud af, hvordan og med hvem, sådan handling kan spille en rolle i at formindske volden.
Vi holder fast ved vores løfte om at bruge ikkevoldelige fremgangsmåder, da vi er overbeviste om, at midlerne, vi bruger, påvirker de mål, vi opnår. Derudover ved vi, hvordan vold og krig fungerer: vold bringer det værste frem i folk, og krig trænger ikke ind til problemernes kerne, men synes derimod at opildne til yderligere konflikt.
 
WRIs medlemmer deltager i en lang række ikkevoldelige aktioner. Hvert enkelt individ forpligter sig personligt, men forsøger samtidig at finde måder, hvorpå denne forpligtelse kan udmynte sig i samarbejde med andre.
 
WRIs grupper er ofte bedst kendt for modstand mod militær og krigsskat, for kampagner mod våbenproduktion og -handel, samt for at samarbejde med pacifister i krigssituationer.
Men grupperne kan også lave projekter, der fremmer fysisk og psykisk rehabilitering under og efter en krig, dialog mellem konfliktens parter, eller fremmer den økonomiske udvikling i et samfund.
Bag alle disse strategier ligger nødvendigheden i at skabe en kultur, der bygger på fred:
- en kultur med en global og holistisk bevidsthed, hvor det liv, vi fører og de beslutninger, vi tager, står i forbindelse med den betydning, de har for andre mennesker;
- en kultur, der sætter spørgsmålstegn ved militaristiske, racistiske og patriarkalske værdier;
- en kultur, hvor de marginaliserede bliver hørt;
- en kultur, der sætter pris på forskellighed;
- en kultur, der opfordrer til ansvarlighed over for verden og som finder passende lokale udtryksmåder herfor;
- en kultur, der behandler konflikter anderledes og søger ændringer med ikkevoldelige midler.
WRIs principerklæring er et vigtigt skridt på vejen mod dette mål.
 
Vedtaget af WRIs council i Carmaux, Frankrig, juni 1997. Dette er en uofficiel dansk oversættelse.
 


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret april 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >