Fortrolig rapport slap ud

Aldrig Mere Krig offentliggjorde fortrolig rapport om fremstilling af krigsmateriel

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret april 2002

Se temaet
Da loven om dansk våbenproduktion blev ændret i 1987, fik Det Radikale Venstre indført, at Folketinget hvert år skulle have en beretning om det. Beretningen var fortrolig ind til Aldrig Mere Krig fik fingre i den.
 
I Danmark kræves der tilladelse til al fremstilling af krigsmateriel. Disse tilladelser administreres af Justitsministeriets såkaldte Civilkontor. Civilkontoret skal efter loven aflægge en årlig Beretning til Folketinget til Det Udenrigspolitiske Nævn.
Denne Beretning går der mange historier om, for den var så fortrolig, at kun formanden for nævnet fik den. Beretningen blev opbevaret i et pengeskab og nævnets medlemmer skulle anmode formanden om at se den. Det nysgerrige medlem fik så først en længere forklaring om tavshedspligt, hvorpå papirene kunne læses i et aflåst rum. Da Aldrig Mere Krig spurgte nogle af nævnets medlemmer viste det sig, at ingen kunne huske nogensinde at have set Beretningen.
 
På nettet ned den!
En så voldsom fortrolighed gav selvfølgelig foreningen lyst til at se denne interessant Beretning. En række breve til Justitsministeriet udløste blot en tilsvarende række afslag, som der kan ses eksempler på herunder. Foreningen skaffede så Beretningen ad andre kanaler - og indholdet skuffede slemt. Det er anonymiseret og indeholder hverken firmanavne eller modtagerlande.
Beretningen blev omgående lagt ud på internettet og imens fastholdt Justitsministeriet, at beretningen fortsat var fortrolig - på trods af at vores breve med spørgsmål tydeligt viste, at vi allerede sad med den.
I mellemtiden var det dog lykkedes at få lov til at se de enkelte tilladelser til fremstilling af krigsmateriel. De er noget mere oplysende end beretningen, da de også angiver navn på firmaet - og efterhånden kunne selv Justitsministeriet se det latterlige i at fastholde fortroligheden.
 
Fortsatte hemmeligheder
Beretningen for 1996, som Aldrig Mere Krig lagde ud på internettet, er ikke længere fortrolig - og de senere udgaver er nu offentligt tilgængelige. Justitsministeriet kan selvfølgelig ikke finde ud af, at lægge de tidligere så fortrolige ord direkte på internettet selv, men den kan dog bestilles uden problemer på papir.
Beretningen er fortsat et ret indholdsløst stykke papir, men det er desværre det eneste, som danske regeringer ønsker at oplyse om dansk våbenproduktion. Og eksporten er fortsat et helt lukket kapitel.
 
Skjulte firmanavne
Beretningen opregner som nævnt kun tilladelserne uden at frigive navne på firmaerne bag. Denne beklagelige mangel råder Aldrig Mere Krig selvfølgelig også bod på.
Se navnene på de firmaer, der havde tilladelse til våbenproduktion i 1995, 1997 og i år 2000.
Beretningen er god dokumentation for, at Danmark er et våbenproducerende land - til de mange, der fortsat bliver overraskede over dette faktum.

 
I 1997 gav Justitsministeriet sig endelig. Nedenstående er (let forkortet) et afslag på aktindsigt - efterfulgt af tilladelsen.JUSTITSMINISTERIET
Civil- og Politiafdelingen
Civilkontoret
SLOTSHOLMSGADE 10
1216 KØBENHAVN K.
33 92 33 40 TELEFAX 33 93 35 10


CBS00281/Sagsbeh.: cbs
J. nr. 1997-506-200051


Den 26 FEB. 97
(...)

I en udateret skrivelse modtaget i Justitsministeriet den 20. februar 1997 har De anmodet om aktindsigt i (...)
- beretning til Det Udenrigspolitiske Nævn i henhold til § 8 i lov nr. 400 af 13. juni 1990 om krigsmaterial m.v. for perioden frem til 2. januar 1997. (...)
Justitsministeriet skal endvidere meddele, at Deres begæring om aktindsigt i den årlige beretning fra justitsministeren til Det Udenrigspolitiske Nævn om antallet af tilladelser til fremstilling af krigsmateriel samt om, hvilke former for krigsmateriel tilladelserne omfatter, jf. § 8 i krigsmaterielloven, heller ikke kan imødekommes.
Der er tale om en fortrolig beretning, som er omfattet af tavshedspligten for medlemmerne af Det Udenrigspolitiske Nævn, jf. § 4 i lov om Det Udenrigspolitiske Nævn.
Efter offentlighedsloven § 13, stk. 1, nr. 6, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.
Det er umiddelbart Justitsministeriets opfattelse, at justitsministerens årlige beretning til Det Udenrigspolitiske Nævn er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6.
Det bemærkes i den forbindelse, at beretningen som helhed indeholder oplysninger omfattet af § 13, stk. 1, nr. 6, og Justitsministreriet derfor ikke finder grundlag for at gøre Dem bekendt med dele af beretningen.
E.B.

Mogens Kjærgaard MøllerAfslaget hindrede os nu ikke i at lægge Civilkontorets beretning på internettet - og et par måneder efter gav de sig. Fremover er beretningen offentligt tilgængelig:JUSTITSMINISTERIET
Civil- og Politiafdelingen
Civilkontoret
SLOTSHOLMSGADE 10
1216 KØBENHAVN K.
33 92 33 40 TELEFAX 33 93 35 10


CBS00281/Sagsbeh.: cbs
J. nr. 1997-506-200051


Den 26 MAJ. 97
(...)

Ved skrivelse af 26. februar 1997 meddelte Justitsministeriet Dem afslag på en anmodning om aktindsigt i nugældende produktionstilladelser til krigsmateriel, nugældende tilladelser til eksport af krigsmateriel og beretningen til Det Udenrigspolitiske Nævn i henhold til § 8 i lov nr. 400 af 13. juni 1990 om krigsmateriel mv. for perioden frem til 2. januar 1997.
Ved skrivelse af 3. marts 1997 har De gentaget Deres anmodning om, aktindsigt i ovenstående dokumenter. ...
I den anledning skal Justitsministeriet meddele, at ministeriet efter en fornyet vurdering af deres ansøgning har besluttet at give Dem meroffentlighed i samtlige nugældende produktionstilladelser. ...
Endelig skal Justitsministeriet fastholde sin afgørelse af 26. februar 1997 om afslag på aktindsigt i nugældende tilladelser til eksport af krigsmateriel med den i skrivelsen anførte begrundelse.
De gældende produktionstilladelser vedlægges.
De virksomheder, som er meddelt produktionstilladelse, er herfra underrettet om afgørelsen ved kopi af denne skrivelse.

P. m. v.

E.B.

Christian Strøyer
De rare mennesker i Justitsministeriet fejrede det endog ved at forsyne 1997-beretningen med en ganske særlig forside:
JUSTITSMINISTERIET
Civil- og Politiafdelingen
Civilkontoret
SLOTSHOLMSGADE 10
1216 KØBENHAVN K.
33 92 33 40 TELEFAX 33 93 35 10


BRS01482/Sagsbeh.: cbs
J. nr. 1994-5000-0082


Den 26 JUNI 97
(...)

I henhold til krigsmateriellovens § 8 fremsendes vedlagt den årlige beretning til Det Udenrigspolitiske Nævn om antallet af tilladelser til tilvirkning af krigsmateriel, samt om hvilke former for krigsmateriel, tilladelserne omfatter.

Det bemærkes, at beretning – i lighed med sidste års beretning - ikke er stemplet fortrolig. Baggrunden herfor er, at Justitsministeriet - efter høring af de berørte virksomheder - i foråret 1997 imødekom en begæring fra journalist Tom Vilmer Paamand om aktindsigt i de meddelte produktionstilladelser.

Justitsministeriet finder herefter ikke, at der er grundlag for at fortrolighedsstemple dette års beretning.

Frank Jensen / Mogens Kjærgaard MøllerAllerede et halvt år før afslaget lå denne elektronisk kopierede udgave af Civilkontorets beretning alligevel her på nettet.Ups - der var jeg vist lidt for hurtig...

Embedsmændene giver dog ikke efter så let. Deres instinktive lyst til at hemmeligholde alt uanset betydning stak næsen frem igen, da beretningen udkom i 2002:

Folketingets Oplysning 15. april 2002

Du har bestilt bilag 80 fra UPN via vores web.
Jeg kan desværre ikke sende det ønskede bilag, da det er fortroligt, og derfor kun må ses af Folketingets medlemmer.
 
Med venlig hilsen
Folketingets Oplysning


Tom Vilmer Paamand 15. april 2002

Den årlige beretning til Det Udenrigspolitiske Nævn om antallet af tilladelser til tilvirkning af krigsmateriel har på undertegnedes foranledning været offentligt tilgængelig siden 1997.
Det fremgik af den særlige forside på beretningen fra 1997, at Justitsministeriet herefter ikke finder grundlag for at fortrolighedsstemple beretningen.
Lige siden har de årlige beretninger været tilgængelig via Folketingets web i indscannede udgaver.
Jeg gentager derfor min anmodning.
 
Med venlig hilsen
Tom Vilmer Paamand


Folketingets Oplysning 15. april 2002

Ups - der var jeg vist lidt for hurtig.
Det ønskede bilag er på vej med posten.
 
Med venlig hilsen
Folketingets Oplysning
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret august 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >