Referat af MNFs generalforsamling

Tilstede:
Peter Mikael Hansen, Øjvind Vilsholm, Piet Mertz, Anja Johansen, Jesper Høj Rasmussen, Jakob Jørgensen, Holger Terp, Charlotte Andresen, Kasper Verdel Rasmussen, Jens Frederik Drivsholm og David Agerbæk Jeppesen.

Valg af dirigent:
Øjvind Vilsholm og referent: Anja Johansen.

Bestyrelsens beretning:
Den omdelte beretning for 2000 blev gennemgået af Peter Mikael og efterflg. kommenteret af de tilstedeværende.

Kassererens beretning:
Kassereren, Øjvind, gennemgik foreningens driftsregnskab i detaljer,(se side 8 og 9) hvorefter de tilstedeværende stillede spørgsmål og kommenterede - bl.a. år 2000s overskud på ca. kr. 8.000,- Der var bred enighed - også i den siddende bestyrelse - om, at foreningen ikke bør operere med så stort et "overskud", omend det primært stammer fra ikke-realiserede (pga. manglende manpower m/k), men budgetterede aktiviteter som udarbejdelsen af en ny hvervepjece, nyt tryk på sessionspjecen samt anskaffelse af kontorstole.

Flere medlemmer foreslog, at et økonomisk overskud evt. kunne forvaltes ved at sænke prisen på t-shirts, mens kassereren tillod sig at tænke højt vedr. en anden mulig udgiftspost, nemlig muligheden for at få en nægter udstationeret på kontoret.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag:
a) Arbejdsplan for 2001 & b) Budget for 2001.

a) Jesper gennemgik arbejdsplanen, der efterflg. blev kommenteret og diskuteret.
b) Budget 2001: Efter gennemgang af budgettet for 2001 kunne kassereren konstatere, at hans skitserede forslag var enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent og abonnementspris for 2001:
Bestyrelsens forslag om uændrede priser blev vedtaget. (Medlemsskab: 150,- / discountmedlemsskab : 100,- . NB-abonnement 150,-).

6. Valg til bestyrelsen:
a) Opstilling af kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen havde indstillet Peter Mikael og Anja til genvalg samt foreslået "tilførsel af nyt blod" i form af mindst et nyt bestyrelsesmedlem og derfor indstillet Jesper. Derudover indstillede Jakob David som kandidat. Alle var villige til valg.
b) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forslag om 6 best.medlemmer blev enstemmigt vedtaget. Samtidig blev et forslag om valg for perioder af 1-2 år afvist af forsamlingen.
c) Valghandling. Ovennævnte kandidater blev alle valg til bestyrelsen, som i forvejen tæller Piet og Øjvind, der ikke var på valg i 2001.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Den siddende revisor, Frode B. Nielsen, havde ved fuldmagt erklæret sig villig til at modtage genvalg. Det samme gjorde den siddende revisorsuppleant, Kasper, og begge blev genvalgt med overdådig applaus.

8. Evt.:
En kort diskussion om LKUs tilstand, og hvordan MNF kan/ bør forholde sig til dette.

Dirigenten takkede til slut for et godt (frem)møde, og aktiviteten forelagdes herefter til de uformelle rammer "downstairs" (på kontoret).