Foreningerne

Her på FRED.dk kan du finde artikler, bøger og billeder fra en række danske fredsbevægelser.

Af Tom Vilmer Paamand

Se temaet
Velkomst
Hvem er med her?
Hvor er det nyeste?
Find
Fred

Fredelige plakater
De tilknyttede foreninger er:

Aldrig Mere Krig er en forening for pacifister, der søger fredelige/ikkevoldelige løsninger på konflikter. Vi arbejder på at finde alternativer til oprustning og på at udvikle forsvarsformer, der bygger på ikkevold. Aldrig Mere Krig er ikke knyttet til noget parti eller nogen religiøs forening. Aldrig Mere Krig er en dansk afdeling af Krigsmodstandernes Internationale Forbund, War Resisters' International (WRI).
 
Militærnægterforeningen blev grundlagt i januar 1967. Baggrunden for oprettelsen af foreningen var dels et ønske om at forbedre militærnægterens vilkår, og dels et ønske om at knytte bånd mellem tidligere og nuværende militærnægtere for at styrke den antimilitaristiske kamp. Mitærnægterforeningen er en del af den danske fredsbevægelse, men lægger hovedvægten af sit arbejde inden for værnepligtsområdet.
 
Andre fredsbevægelser er også velkomne!


 
Nedenstående var med i FRED.dk tidligere, men står nu på egne ben - eller er nedlagte:
 
Det danske Fredsakademi er en uafhængig undervisningsinstitution, hvis medlemmer er udpeget af Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe på baggrund af arbejdet med den alternative forsvarskommmission, Fredskommissionen af 1998. Indtil vi får råd til mursten, bibliotek, administration og undervisningslokaler er mødestedet først og fremmest internettet..
 
Esbjerg Fredsbevægelse mener, at fred er mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bæredygtig udvikling. Esbjerg Fredsbevægelse blev stiftet 3. marts 1980 under navnet "Esbjerg Fredskomitè".
 
Fredspædagogisk Værksted er en mellemfolkelig, pædagogisk forening til fremme for menneskerettigheder, fred og demokrati. Foreningens formål søges opnået gennem en fælles national og international dialog i form af pædagogiske konferencer, udvekslinger af lærere og elever samt det internationale nyhedsbrev "Internatioal teacher".
 
Fredsskattefonden arbejder for lovliggørelse af militær-skattenægtelse. Det er vort ønske, at borgerne fremover på selvangivelsen kan anføre sig som militær-skattenægtere, hvorved skatteindbetalingen indgår på en separat konto i statens indkomstregnskab, der ikke må anvendes til militære formål. Der bør bruges flere penge til ikke-voldelig konfliktløsning og til forebyggelse af konflikter, frem for til indkøb af flere, nye våben.
 
Grundlovskomitéen 2003 er en kreds af borgere, som kræver en uvildig undersøgelse af regeringens grundlag for at beslutte, at Danmark aktivt skulle deltage i Irakkrigen med soldater og materiel. For at lægge en folkelig vægt bag kravet har vi startet en landsdækkende underskriftsindsamling. Brevet vil sammen med de indsamlede underskrifter blive afleveret til Folketingets præsidium.
 
Kvinder for Fred vil, sammen med kvinder over hele jorden - vende vor afmagt til styrke. Vi vil ikke længere stiltiende acceptere magtkampen mellem stormagtene. Alle aggressionshandlinger må umiddelbart indstilles, og nedrustningsforhandlingerne må straks genoptages og føre til handling. Vi kræver: Nedrustning for en varig verdensfred! Våbenmilliarderne til mad! NEJ til krig!
 
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed blev grundlagt under første Verdenskrig i 1915 med det hovedformål, at inddrage kvinderne i fredsarbejdet og at kæmpe mod fremtidige krige. Ligaen er således både en af Danmarks ældste fredsorganisationer og en del af en international fredsbevægelse: The Womens International League for Peace and Freedom der har hovedkontor i Genéve.
 
Pax Christi blev grundlagt efter 2. Verdenskrig af franske katolikker. Medlemmerne er dog ikke nødvendigvis katolikker, men skal kunne se Kristi budskab om fred og retfærdighed som en levende kraft. Den danske sektion startede i 1990. Filosofien er, at fred og retfærdighed aldrig kan blive dikteret ovenfra, men kun kan vokse nedefra.
 
Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed har i årenes løb været eksponent for det brede, folkelige fredsarbejde. Tilfælles har vi den opfattelse, at der ikke findes noget alternativ til politisk dialog og militær afspænding. Menneskeheden har valget mellem fredelig sameksistens eller tilintetgørelse.
Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed blev nedlagt i april 2005 efter 31 års virke.
 
Deres nye sites kan søges via FindFred.

 
Følgende er - eller har været - løsere knyttet til FRED.dk:
 
Akademikere/intellektuelle mod NATOs bombninger på Balkan var en nu nedlagt hjemmeside fra 1999 for et åbent brev fra akademikere/intellektuelle mod krigen i Jugoslavien, inspireret af et brev fra Pierre Bourdieu og andre franske intellektuelle, som cirkulerede blandt akademikere i bl.a. England, Frankrig, USA og Tyskland.
 
Fredelige forskere er en kampagne fra efteråret 2002, et åbent brev fra universitetslærere/intellektuelle mod krigen i Irak: "Mellemøsten har brug for fred, ikke for krig". Som forskere og intellektuelle mener vi, at vi har en særlig forpligtelse til at pege på nogle tungtvejende argumenter imod en militær løsning, som alt for sjældent fremføres med vægt i de danske medier.
 
Jyder Mod Overflødige Motorveje var under en civilt ulydig aktion med i FRED.dk. Foreningen har har i årevis arbejdet på at stoppe Århus-Herning motorvejen med bevidst fredelige, ikke-voldelige og åbne metoder. I stedet skal der udvikles løsninger på trafikproblemerne, der gavner alle slags trafikanter og er mere skånsomme for miljøet.
 
Århus mod Krig og Terror blev stiftet i oktober 2001. Fredsbevægelsen i Århus lægger stor vægt på at samle hele bredden i modstanden mod krigen. Grundlaget er: Nej til terror, krig og racisme. Ja til fred, demokrati og social retfærdighed. Respekt for folkeretten. Brug FN. Nej til dansk krigsdeltagelse.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2005 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >