Dokumentation: Aktindsigt hos PET

Aktindsigt i de dokumenter, som efterretningstjenesten har registreret om Tom Vilmer Paamand i perioden 1945-1989.

Af Tom Vilmer Paamand - maj 2012

Se også:
- Forløbet op til
  aktindsigten

- Ansøgninger
  om aktindsigt

- Analyse af
  resultatet

- Overvågede
  fredsaktioner

- 50 aktivister
  gemt hos PET

Læs om forløbet op til aktindsigten.

"Ud fra princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., har Politiets Efterretningstjeneste besluttet at give Dem aktindsigt i de dokumenter, som efterretningstjenesten har registreret om Dem i perioden 1945-1989".

Tilbuddet om at se nogle få af PETs interne dokumenter lader til at være uden fortilfælde. Museumsleder Peer Henrik Hansen fra Koldkrigsmuseum Langelandsfort har aldrig før hørt om, at PET har givet en indsigt af den karakter. Men den 25. maj 2012 kunne jeg sidde hos PET og afskrive de følgende dokumenter. Alt i firkantede klammer er mine forklaringer mm, linjeskift er bibeholdt og ■■■er markerer slettede områder - og der er indsat uddybende links til fortiden.


[Ark 1]


■■■■■■■■■■■■■■■■                             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■Felt■SLETTET■■                             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
      030985                ■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
                                             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
                                             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Vedr. MARCH FOR LIV.

Ang: Marchens passage af Viborg - hvilket
skete i dagene 24. til 26. juli 1985.
-------------------
Der vedl. kopi af folder udgivet af marchdeltagerne,
kopi af ansøgning af 140785 til Teknisk Forvaltning
i Viborg, kopi af døgnrapp. samt udklip fra
Viborg Stifts Folkeblad af 23. og 26. juli 1985.
-------------------
Marchen ankom til Viborg den 240785 og fik lov til
ar "bo" på Vestre Skole, hvilket vil sige, at de
fik lov til at opholde sig i skolegården med adgang
til gymnastiksalens omklædningsrum.
Der var mellem 30 og 40 deltagere i Marchen - som
var ledsaget af
Mercedes Kassevogn
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Mercedes Kassevogn BB [■TVP■]
[vognens nummer slettet af TVP]

Der var afmarch fra Viborg 260785, hvorefter man
gik til Karup og her overnattede man hos
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Den 27. gik man videre til Silkeborg.

Som det ses af avisudklippene var der møde på
Borgvold den 24. om aftenen. Der var herunder


■■■■■■■■■■■■■■■■
■■Felt■SLETTET■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

[Ark 2]


■■■■■■■■■■■■■■■■
■■Felt■SLETTET■■
                  - 2 -
■■■■■■■■■■■■■■■■


ikke over 100 deltagere.
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■Felt■SLETTET■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
Der var bl.a. tale ved
 Meta Ditzel
(Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed)
og
 Erik Kirkegaard
(Nej til Atomvåben)
-------------------

En del af marchdeltagerne mødte ikke op ved mødet i Borgvold,
men "indtog" i stedet en plads på Det Militære Øvelses-
område
ved Finderup/Ravnstrup, idet mindst 7 af dem
satte sig ved Mou Sø.
Her blev de senere anholdt, idet de på politiets
opfordring nægtede at forlade stedet[Sic!]. Ved anholdelsen
blev tillige anholdt 6 kvinder fra Kvindefredslejren.

Disse havde dog tilsyneladende ikke noget direkte at gøre
med deltagerne fra March for Liv, men var alene gået ind
til Mou Sø for dels at tage situationen i øjesyn og dels
for at tage deres "daglige" bad i søen.

De 7 fra March for Liv var
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Tom Lennart Vilmer Paamand
[CPR-nummerogadresseslettetafTVP]
og 2 mindreårige: [et par seje tøser fra Svanholm]
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Sigtet for overtrædelse af Straffelovens § 264 stk. 1 nr. 2.
De 6 fra Kvindefredslejren var:


■■■■■■■■■■■■■■■■
■■Felt■SLETTET■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

[Ark 3]


image
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1985 [stemplet]
18 OKT. 1985 [stemplet]

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


EKSTRAKT [håndskrevet]


Vedr: INTERNATIONAL FREDSLEJR ved MOSSØ og MARCH FOR LIV.

Ang:  Generalier på anholdte samt numre på køretøjer i forbin-
      delse med ovennævnte.

Ref:  Rapport fra REG III af den 15. AUG 1985.


Den 31/7 1985 foranstaltede ca. 100 personer demonstration
foran firmaet Standard Kirk Electric i Horsens. [Amerikansk våbenleverandør]
Under denne demonstration blev 2 personer anholdt for
overtrædelse af Straffelovens § 264.

De to personer var identiske med;
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

De deltog begge i Fredsmarchen: MARCH FOR LIV.
Den 2/8 blev 5 personer fra MARCH FOR LIV anholdt


■■■■■■■■■■■■■■■■
■■Felt■SLETTET■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■Felt■SLETTET■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

[Ark 4]


- 2 -


og sigtet for overtrædelse af Straffelovens § 264 stk. 1 nr. 1,
for at have trængt ind på Flyvestation Vandels område ved at
entre et 2 m højt ståltrådshegn.

De pågældende blev identificeret som:

Paamand, Tom Lennart Vilmer
[CPR-nummerogadresseslettetafTVP]
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Den 8/8 1985 blev 28 udenlandske personer anholdt for
ulovlig indtrængen på Flyvestation Vandels område.

De pågældende som alle var deltagere i DEN INTERNATIONALE
FREDSLEJR
ved Mossø opgav alle navnet Hiroshima eller Nagasaki,
men efter indbringelse til Vejle Politigård og ransagning af
den benyttede hollandsk indregistrerede bus - BJ [■TVP■] - blev de
[bussens nummer slettet af TVP]
ved hjælp af pas eller anden form for identitetspapirer identifi-
cerede som:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (kvinde)
■■■■■■■Felt■SLETTET■af■PET■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■Felt■SLETTET■■
■■■■■■■■■■■■■■■■

[Ark 5]


■■■■■■■■■■■■■■■■
■■Felt■SLETTET■■
                 
■■■■■■■■■■■■■■■■


image


[March for Livs officielle løbeseddel med ruteplan affotograferet]
[næsten magen til denne plakat, jeg finder og lægger snart den rette på!]
[Navn på en jysk kontaktperson var understreget af PET og ikke slettet i den fremviste kopi]

Jeg måtte ansøge særskilt for at få bevilget adgang til at tage notater under fremvisningen, da dette normalt ikke er tilladt. Mine gentagne forslag om lige at putte de fem ark i kopimaskinen og bare sende dem til mig stred åbenbart endnu mere mod proceduren, end muligheden for at afskrive dokumenterne. Ovenstående er altså mit forsøg på at genskabe hvad jeg så. Et par steder havde PET efterladt private oplysninger om undertegnede eller andre. De er yderligere slettet her, mærket med TVP.

Originalerne er alle lidt ubehjælpsomt skrevet med gammeldags hoppende skrivemaskineskrift med masser af slåfejl, der er rettede ved at overskrive ordet igen. Det gad jeg ikke tilføje her, og rettede også et par andre betydningsløse slåfejl. De slettede linjer og felter i de fem ark var placeret på områder, hvor der kunne være brevhoveder, afsendere samt andre personers personlige oplysninger. PET ser altså ikke ud til at have slettet sætninger i dokumenterne, men dog nogle yderligere referencer ved de to foredragsholdere.

PETs beskedne offentlighed om disse rimeligt kedelige dokumenter gav som forventet ikke det store plask i mediehavet. Selv kan jeg godt se principielle problemer med det registrerede - at vi ikke er blevet planmæssigt slettet og at så mange står registrede for bagateller - eller blot for at holde tale. En række spørgsmål om sagen er derfor på vej gennem Folketinget...

Aktindsigten i denne ældgamle sag foregik den 25. maj 2012. Læs om forløbet op til aktindsigten, ansøgning og svar, om de 50 aktivister gemt hos PET og en analyse af resultatet i dagbladet Information - samt baggrunden for de overvågede fredsaktioner.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 2012 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >