Dokumentation: Positivt svar fra PET på anmodning om aktindsigt

"PET har besluttet at give Dem aktindsigt i de dokumenter, som efterretningstjenesten har registreret om Dem i perioden 1945-1989."

Af Tom Vilmer Paamand - maj 2012, sidst opdateret september 2012

Se også:
- Forløbet op til
  aktindsigten

- De frigivne
  dokumenter

- Analyse af
  resultatet

- Overvågede
  fredsaktioner

- 50 aktivister
  gemt hos PET

Prøv selv! Der har ikke været nye brud på PETs massive mur af tavshed, men vær med til at fastholde presset alligevel! PETs adresse er pet@pet.dk, men dette skema gør det meste af arbejdet for dig:

Anmodning om aktindsigt til Politiets Efterretningstjeneste

Jeg anmoder om at få udleveret samtlige oplysninger, som Politiets Efterretningstjeneste opbevarer, har indsamlet eller har modtaget fra andre vedrørende min person både før 1990, i tiden efter og helt frem til nutiden, uanset hvilken form disse data har, har haft eller nu er opbevaret i. Aktindsigten ønskes både i form af en oversigt over alle dokumenter og andet materiale, hvori mit navn optræder, samt fuld adgang til det hele.
Markér hvis tiden før 1990 IKKE er relevant for din forespørgsel.

Navn
?
CPR
?
Adresse
?
Postnr.
?
By
?
Telefon
?
E-mail
?

Et høfligt tjek for at stoppe robotter fra at spamme :), skriv PET her:
?
OBS: Samtlige felter skal udfyldes korrekt, før det er muligt at afsende skemaet...

Skemaet bliver sendt direkte til PET, der så vil se på din anmodning - og du får selv en kopi tilsendt med det samme herfra. Du skal ikke forvente et hurtigt svar, men i bedste fald et henholdende brev med PET-logo hver fjerde uge, indtil du får deres standardafslag. Men lad os nu være optimistiske - de har makuleret så meget, at kun det (for dem) uskadelige er tilbage...
Her på FRED.dk vil skemaet blive brugt til statistik og intet andet. Jeg hører gerne fra dig, hvad enten du får afslag eller indkik.
Hvis du føler dig usikker ved at sende disse oplysninger gennem dette skema, kan du kopiere indholdet og sende almindelig mail eller brev til PET:


Politiets Efterretningstjeneste
Politikontoret
Klausdalsbrovej 1
2860 Søborg
Email: pet@pet.dk


Her er min noget mere snakkesagelige ansøgning til inspiration - den udløste jo et delvist positivt svar:
Februar 2012

Begæring om aktindsigt i PETs registreringer om undertegnede

I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg hermed om aktindsigt i eller bekræftelse af eksistensen af eventuelle registreringer og sagsakter, som PET måtte være i besiddelse af i relation til undertegnede.

Jeg har tidligere i marts 2010 modtaget et formalistisk begrundet afslag, men vil nu, efter at Udvalget vedrørende Forsvarets- og Politiets Efterretningstjenester har afsluttet sit arbejde, gentage anmodningen.

I skrev i afslaget, at efterretningstjenesten "i almindelighed" ikke oplyser, om I er i besiddelse af oplysninger om en person. Som det vel er jer bekendt, var min anmodning heller ikke af typen "i almindelighed", men skyldes særlige omstændigheder udløst af jeres eget løfte, givet gennem justitsminister Brian Mikkelsen den 16. november 2009, som svar på spørgsmål nr. 159 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

"Politiets Efterretningstjeneste har overfor mig oplyst, at - i den udstrækning materialet kan identificeres - vil efterretningstjenesten som udgangspunkt være indstillet på at lade enkeltpersoner, som ved navns nævnelse er omtalt i PET-kommissionens beretning, få indsigt i det materiale, som har dannet grundlag for kommissionens omtale af de pågældende. De pågældende vil kunne få adgang til materialet ved at rette henvendelse til Politiets Efterretningstjeneste."

Jeg vil atter gøre opmærksom på, at lignende overvejelser fik oberstløjtnant L.C. Küseler fra Forsvaret Efterretningstjenestes Koordinationsafdeling til at fravige normal praksis, og tildele mig aktindsigt, da "dit navn f.eks. optræder i kildenoterne i bind 12. Afledt af PET Kommissionens beretning vil FE derfor fravige normal praksis".

I bedes derfor bekræfte, at løftet fra justitsministeren faktisk kom fra Politiets Efterretningstjeneste, samt uddybe jeres helt konkrete grunde til at gøre ministeren til grin ved ikke i nogen som helst tilfælde at opfylde løfte om aktindsigt.

Jeg er i øvrigt opmærksom på, at selvom I i det tidligere afslag skriver, at afslaget sker "efter en konkret vurdering", er afslaget nøjagtigt magen til det, der er givet til samtlige andre omtalt i PET-kommissionens beretning. Jeg forventer derfor denne gang at få både "en konkret vurdering", svar på mine uddybende spørgsmål - samt fuld aktindsigt.

Med venlig hilsen
Tom Vilmer PaamandDelvist positivt svar fra Politiets Efterretningstjeneste:
Maj 2012

Ved e-mail af 25. februar 2012 har De på ny anmodet Politiets Efterretningstjeneste om aktindsigt i de oplysninger, som efterretningstjenesten måtte have registreret om Dem.

De har tidligere ved e-mail af 13. februar 2010 fremsat en tilsvarende anmodning om aktindsigt.

Ved afgørelse af 11. marts 2010 meddelte Politiets Efterretningstjeneste Dem afslag på Deres anmodning om aktindsigt.

De har i Deres e-mail af 25. februar 2012 henvist til, at Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester har afsluttet udvalgets arbejde, hvorfor De på ny skal gentage Deres anmodning om aktindsigt. De har endvidere henvist til, at Politiets Efterretningstjeneste i bidrag til besvarelsen af folketingsspørgsmål nr. 159 (Alm. del) har tilkendegivet, at efterretningstjenesten som udgangspunkt vil være indstillet på at lade enkeltpersoner, som ved navns nævnelse er omtalt i PET-kommissionens beretning, få indsigt i det materiale, som har dannet grundlag for kommissionens omtale af de pågældende. De henleder i den forbindelse opmærksomheden på, at det var lignende hensyn, der førte til, at Forsvarets Efterretningstjenestes Koordinationsafdeling fraveg normal praksis og tildelte Dem aktindsigt, idet Deres navn optræder i kildenoterne i bind 12.

l den anledning skal Politiets Efterretningstjeneste meddele følgende: Politiets Efterretningstjeneste er som udgangspunkt indstillet på, at borgere, der er nævnt i PET-kommissionens beretning, kan få indsigt i det materiale, som har dannet grundlag for kommissionens omtale af de pågældende.

Deres navn optræder to gange i kildenoterne i PET-kommissionens beretning bind 12 (note 91, side 40, og note 289, side 289). Det fremgår heraf, at Deres navn er nævnt i forbindelse med beskrivelsen af "Regnbuen", og at der i den forbindelse henvises til Deres beskrivelse af "Regnbuen" på en nærmere angivet hjemmeside bind 12.

Da de dokumenter, som danner grundlag for omtalen af Dem i kommissionens beretning, er udfærdiget af Dem selv samt er offentlig tilgængelige, har efterretningstjenesten forudsat, at De selv er i besiddelse af dokumenterne. Politiets Efterretningstjeneste foretager sig herefter ikke yderligere i anledning af denne del af Deres anmodning om aktindsigt.

Som meddelt i efterretningstjenestens afgørelse af 11. marts 2010 er det Politiets Efterretningstjenestes faste og langvarige praksis, at der i almindelighed ikke - heller ikke ud fra princippet om meroffentlighed i medfør af offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., - gives aktindsigt i oplysninger, som efterretningstjenesten har om en person. Det oplyses i almindelighed heller ikke, at efterretningstjenesten ikke er i besiddelse af oplysninger om en person. Dette gælder også, selvom der er tale om sager af historisk værdi, og således sager, hvor de oplysninger, som efterretningstjenesten måtte være i besiddelse af, er tilgået efterretningstjenesten for adskillige år siden.

Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester har ved afgivelsen af betænkning nr. 1529 afsluttet udvalgets arbejde. Udvalgets overvejelser og forslag til en Lov om Politiets Efterretningstjeneste fremgår af betænkningen. Justitsministeriet overvejer for tiden udvalgets forslag.

Da der på nuværende tidspunkt ikke er indført en historisk indsigtsret, ligesom rammerne for en sådan indsigtsret ikke er fastlagt, behandler Politiets Efterretningstjeneste anmodninger om aktindsigt på baggrund af efterretningstjenestens hidtidig praksis herom. Efter en konkret vurdering, herunder at De er omtalt i PET-kommissionens beretning, og ud fra princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., har Politiets Efterretningstjeneste besluttet at give Dem aktindsigt i de dokumenter, som efterretningstjenesten har registeret om Dem i perioden 1945-1989.

Deres adgang til aktindsigt i de ovennævnte dokumenter omfatter ikke oplysninger om andre personer end Dem, herunder oplysninger, der muliggør identifikation af enkeltpersoner, jf. offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 1. På den baggrund er oplysninger om enkeltpersoner i dokumenterne anonymiseret, medmindre oplysningerne tidligere har været offentliggjort, herunder i PET-kommissionens beretning.

Aktindsigten i ovennævnte oplysninger gennemføres ved, at De hos Politiets Efterretningstjeneste vil få mulighed for at gennemse oplysningerne, jf. offentlighedslovens § 16, stk. 1.

De kan kontakte politifuldmægtig ■TVP■ ■TVP■ på tlf. ■TVP■ med henblik på nærmere at aftale, hvornår gennemsyn af oplysningerne kan finde sted.

l det omfang Politiets Efterretningstjeneste ikke har imødekommet Deres anmodning om aktindsigt, kan afgørelsen påklages til Justitsministeriet, Politikontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Med venlig hilsen
Lykke Sørensen
juridisk chef


Nu er det op til jer andre at finde ud af, om dette blot var et lille hul i muren, eller om dæmningen er på vej til at blive brudt. PETs adresse er pet@politi.dk. Mit bud er, at hvis I er dømt for "ulovlig" politisk virksomhed i en Koldkrigs-sag, og i andet offentliggjort materiale kan finde referencer til PET om lignende sager - så bind det sammen i en ansøgning om aktindsigt, og der er måske håb forude. Eller prøv alligevel via skemaet i toppen af denne side! Jeg har kun fået indblik i tiden frem til 1989, så jeg fortsætter også med at støde hovedet mod muren.

"Justitsministeriet har den 30. juni 2012 modtaget Deres klage ... Justitsministeriet har i dag anmodet Politiets Efterretningstjeneste om en udtalelse om sagen. Når udtalelsen foreligger, vil ministeriet vende tilbage til sagen." September 2012 er der fortsat ingen opfølgning. Heller ikke på en lang række meget konkrete spørgsmål til Justitsministeriet, men dog på dette rejst i Folketinget sidst i maj. Læs mere om det.

Hvad er årsagen til, at enkeltepersoner har fået aktindsigt og andre har fået afslag herpå?
Svaret fra Justitsministeriet lyder: "Det oplyses i almindelighed ikke, at efterretningstjenesten ikke er i besiddelse af oplysninger om en person. I de tilfælde, hvor der til brug for offentliggørelse af forskningsprojekter sker afklassificering af oplysninger i en person-sag, giver efterretningstjenesten endvidere samtidig den person, som sagen omhandler, adgang til det afklassificerede materiale."

Aktindsigten i denne ældgamle sag foregik den 25. maj 2012. Læs om forløbet op til aktindsigten, se de frigivne dokumenter om de 50 aktivister gemt hos PET og en analyse af resultatet i dagbladet Information - samt baggrunden for de overvågede fredsaktioner.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2017 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >