Sosialt forsvar

Ikkevoldskamp mot vår tids trusler, er budskabet i en norsk bog af Jørgen Johansen fra år 2000. Dette er forordet - resten kan hentes i PDF-format.

Af Jørgen Johansen - 2000

Se temaet
Min bok "Sosialt forsvar - ikkevoldskamp mot vår tids trusler" er skrevet på oppdrag av sivilarbeiderne i Norge. Etter flere tiårs snakk om å gjøre noe aktivt for å fremme kunnskapen om ikkevold generelt og ikke-militært forsvar spesielt har norske sivilarbeidere denne gang lykkes med å publisere en bok i emnet.
Jeg ble spurt for over to år siden om jeg kunne tenke meg å ta hovedansvaret for skriving av manus. Av de opprinnelige tillitsmennene og andre sivilarbeidere som tok initiativet, er det i dag kun Vemund Jensen som fortsatt er aktiv.
Det tilhører sivilarbeidernes skjebne at tjenestetidens varighet gjør det vanskelig med kontinuitet i tillitsmannsarbeidet. Referansegruppa som ble nedsatt for å kommentere manusutkast og for å følge prosjektet på forskjellige måter, har fått endret sin sammensetning flere ganger i løpet av produksjonstiden.
Uansett problemer med kontinuitet og framdrift er det norske sivilarbeidere som har startet og fått gjennomført dette bokprosjektet. De skal ha all ære av sitt initiativ.
Selv om det har tatt sin tid å få boken fra manus til trykkeri så mener jeg at den er skrevet på en slik måte at inneholdet vil være aktuelt i mange år framover.
Boken er basert på den litteraturen og debatten som har omhandlet sosialt forsvar internasjonalt de siste årene. Mye av den nyere litteraturen fins kun på tysk, engelsk, spansk eller fransk. Behovet for å få en norsk dokumentasjon om det sosiale forsvaret har derfor vært stort.
Det er lagt stor vekt på å forklare terminologien og den historiske konteksten for et slikt forsvarssystem. En forholdsvis stor del av boken er viet det mangfoldet av aksjoner, kampanjer og organisasjoner som har benyttet seg av teknikkene som inngår i et sosialt forsvar.
Første del er ment å være en innføring i noen av de vanligste tankene omkring ikkevold som middel til frigjøring og forandring. Da flere av begrepene kan tenkes å være nye for mange lesere, er det tatt med et kapittel om terminologi. Den som er vel bevandret i ord og begreper innen dette emnet, kan bla over dette. Kapitlet kan ellers brukes som oppslagssted dersom det dukker opp ord som er ukjente i løpet av lesningen.
Neste del er en kort innføring i konfliktteori. Noen av de vanligste teoriene beskrives, og konfliktårsaker så vel som noen av trendene vi kan se globalt, blir diskutert. Den pågående debatten om forholdet mellom å varsle tidlig og reagere forebyggende tas opp.
Bokens neste del tar for seg de trusler som ligger til grunn for all forsvarsdebatt. Ikke bare de potensielle militære truslene, men også andre langt mer reelle trusler mot vårt samfunn og helse tas opp.
Neste kapittel er en systematisk gjennomgang av de enkelte midlene som inngår i et sosialt forsvar. De er her ordnet tematisk og etter den formen for "økende styrke" som Gene Sharp innførte i standardverket "The Politics of Nonviolent Action". Alle midlene er illustrert med eksempler.
Etter at alle disse temaene er behandlet, kommer så et sammenfattende kapittel der det hele settes inn i den konteksten som heter sosialt forsvar. Her settes ikkevold og forsvarstenkning inn i en helhetlig sammenheng. Strategier, organisasjonsformer og beslutningsformer, slik de brukes av mange ikkevoldelige bevegelser, beskrives og veies mot hverandre.
Boken ønsker å vise at ikkevoldelige aksjoner er vanlig forekommende i alle deler av verden, i ulike samfunnssystemer og har vært brukt til alle tider. Det nye, som en bok som denne kan bidra til, er å synliggjøre en del av vår historie som er mindre kjent i annen litteratur. De mange historiske eksemplene er på ingen måte en komplett oversikt. Det er et utvalg av konflikter, fra ulike land og forskjellige kulturer.
De historiske eksemplene tar utgangspunkt i konflikter der ikkevoldelige midler har dominert. Denne delen gir ikke noen detaljbeskrivelse av de enkelte midlene, men den beskriver eksempler der de ikkevoldelige handlingene har vært avgjørende for konfliktens utvikling.
Til sist er det samlet en del ressurser som er tenkt å gjøre boken til et nyttig redskap for den som vil studere videre. Forkortelser, organisasjoners adresser, hjemmesider på nettet, spørsmål for studiesirkler og en omfattende litteraturliste er til for de som har fått lyst til å gå
dypere inn på de enkelte delene av det sosiale forsvaret.
All litteratur som er nevnt i teksten, fins i litteraturlisten. Selv om mye av litteraturen er gått ut av forlagenes lagre, kan alt skaffes via et godt bibliotek.
For den som, etter å ha lest boken, blir nysgjerrig på å gjøre aksjoner selv, dukker det nok opp en mengde spørsmål som du ikke finner svar på her. Mitt forslag er at du tar kontakt med en eller flere av de mange gruppene og organisasjonene som er nevnt bakerst, og søker videre kunnskap hos dem.
Når det gjelder evenetuelle ulovlige aksjoner og mulig nærmere bekjentskap med loven og domstolene, foreslår jeg at du leser avsnittet om "Personlige konsekvenser ved deltakelse på sivil ulydighetsaksjoner" av Ellen Krogh Hansen.
Om du vil ha oppdatert informasjon og videre hjelp så ta kontakt med Jussbuss.

Læs resten af bogen - den kan hentes her komplet med farvebilleder i Adobe Acrobat PDF-format.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >