Kan FN leve op til sit ry som en FREDS-organisation?

At skaffe krig eller afskaffe krig – det er spørgsmålet.

Af Ulla Røder - marts 2005

Se temaet
Jeg tror næppe mine egne øjne, når jeg i et Reuters telegram fra 11. marts 2005 må læse, at FNs generalsekretær Kofi Annan gerne vil sikre verden, så terrorister ikke får fat i atombomber.
 
Det lyder jo alt sammen meget godt, men hvis han har blot lidt overblik over situationen på det militære område i disse dage, så synes en sådan bemærkning helt malplaceret i munden på en generalsekretær for FN, hvis erklærede mål er at undgå krige og afskaffe krige.
 
Han talte i Madrid på en konference den 11. marts på årsdagen for terroristangrebene i Spanien, om at FN skal lægge deres diskussioner med hensyn til definition af begrebet terrorisme på hylden. Disse diskussioner har forhindret en traktat om forbud mod terrorisme. Det er selvfølgelig godt at FN tager terrortruslen alvorligt, men hvis det der er blevet sagt på dette møde fra FNs generalsekretær Kofi Annan, virkelig kun handler om en traktat om forbud mod terrorisme eller undladelse af en præcis definition af begrebet terrorisme, så må jeg altså lige give et par bemærkninger.
 
Hvis Kofi Annan eller andre i FN frygter terrorister få fat i atomvåben, skulle FN måske også lige få vedtaget et forbud mod brug af brugt uranbrændsel til atomvåbenproduktion. Det ville nedsætte risikoen betydeligt for at terrorister får fat i våben dueligt materiale til såkaldte "dirty bombs" og/eller mindre atombomber.
 
Hvis FN vil af med atomvåbentruslen, skulle FN nok starte med at vende blikket mod alle de traktater atomvåbenstaterne i årtier har brudt på atomvåbenområdet, herunder såvel prøvestoptraktaten som ikke-spredningstraktaten, der jo skal til forhandling i maj i år. Hvis disse traktater blev overholdt, så ville vi have haft en mere sikker verden. Men her vender FN det blinde øje til og fortsætter åbenbart hermed.
 
Der har været fremlagt og vedtaget resolutioner år efter år i FN om at atomvåben burde afskaffes helt. Forslag til traktat om et forbud mod atomvåben ville være et meget mere velkomment initiativ, hvis vi skal komme truslen om atomvåben terrorisme til livs, men også her kommer FN til kort – sikkert under det sædvanlige pres fra atomvåbenmagterne og i mangel af reel magt hos FN på atomvåben området.
 
Atomvåbenstaternes fortsatte atomvåbenoprustning er den største terror trussel med atomvåben verden står over for – denne trussel bliver fuldstændigt ignoreret i FN i denne debat om terrorisme og krig mod terrorisme.
 
Terrortruslen kan ikke overdøve kravet om total atomvåbennedrustning, som folk har bedt om og vedtaget for årtier siden. Dette krav er stadig gældende, men FN vil åbenbart hellere være en nyttig idiot i USAs, NATOs og EUs nye strategier for oprustning og klargøring af deres fælles projekt med hurtigudrykkende tropper under "Allied Powers Europe", som skal være klar til udrykning allerede næste år under US general Jones øverste kommando for angiveligt at bekæmpe terrorismen.
 
Andre vil nok også se disse hære som en trussel mod verdensfreden – en begyndelse til opbygningen af USAs globale magt – og videre Stjernekrigs projekt. Det er i hvert fald det samme materiel der anvendes til styring af begge projekter, og det er bemærkelsesværdigt at det er USAs øverste militære top, der sidder på toppen af kommandolinien. Våbenindustrien i USA har da også sikret sig at alle firmaer er sikkerhedsgodkendt til produktion af alskens militært elektronisk isenkram og kommunikations og overvågningsudstyr, der skal anvendes af disse tropper.
 
Atomvåbenbesiddelse burde forbydes helt og fuldstændigt over hele verden. FN skulle arbejde herfor, i stedet for at lægge deres kræfter i en følgagtighed med USA i USAs krig mod terror.
 
Men selvfølgelig skal man benytte terrorangrebet i Spanien til at fremme propagandaen for disse nye hære mod terrorisme. Samme Spanien, som er dybt involveret i NATOs, EUs og USAs kæmpe krigsstrategi i "Allied Powers Europe".
 
* Den spanske statsminister Jose Luis Rodriquez Zapatero vil have flere midler tilført til mindre lande til at finansiere deres kamp mod terrorisme.
 
Handler dette ikke i virkeligheden om at finansiere træning for joint forces på den spanske NATO base in Torrejon under SHAPE[1] – Supreme Headquaters Allied Powers Europe.
 
* Præsident Bush taler varmt for opbakning til denne kamp mod terror. US Attorney General Alberto Gonzales meddelte på konferencen i Madrid, at krigen mod terrorisme vil blive vundet af "nationer, der hylder frihed og demokrati, som samles om at forsvare og overføre disse værdier.
 
Er dette projekt ikke i virkeligheden det fælles EU, NATO og US projekt der skal transformere NATO – Allieret kommando transformation – (Allied Command Transformation (ACT)[2].
 
På samme møde bliver EU Kommissionens præsident Jose Manuel Barroso citeret for at meddele at
 
* EU Kæmper skulder ved skulder i kampen mod terrorisme * Et angreb mod en medlemsstat er et angreb mod hele Unionen. * År 2005 vil blive et vigtigt år for Europæisk sikkerhedspolitik.
 
Det tør vist godt siges, men det bliver også et vigtigt år for de danske vælgere, som skal til stemmeurnerne og vælge Danmark ind i denne eksklusive klub af terrorister.
 
Dette her ligner snart nærmere et militær kup end en reel EU information.
 
Danmark deltager i disse ulovligheder så længe vi er med i NATO.
 
Et dansk ja til EU traktaten, vil yderligere være en stadfæstelse af at Danmark ønsker at deltage i disse ulovligheder sammen med NATO og USA, men et ja til september til EUs forfatning (EU-grundlov) giver stadig ingen lovhjemmel til at deltage i disse ulovlige atomvåbenstrategier.
 
I hvert fald kan terrortruslen ikke retfærdiggøre indførelse af så store troppe koncentrationer rundt omkring i Europa. Ydermere vil Danmark ganske givet blive brugt som atomvåbendepot for disse nye tropper når de nye smarte våben herunder mini-atomvåben er klar til at blive indsat. Atomvåben store som små er og bliver ulovlige at true med og bruge i henhold til gældende lovgivning. På dette område behøves ingen nye love og traktater. Reglerne er ganske klare og blev fastslået af den Internationale domstol i Haag i 1996. Men også her synes FN at have fået mundkurv på.
 
Hvad i alverden tænker FNs generalsekretær Kofi Annan på?
 
FN er den eneste organisation, der skulle forsvare folkenes interesser for fred. Men hvad foregår der nu? Terrorismen kan ikke retfærdiggøre disse hæslige planer fra USA og allieredes militære ledelse.
 
FN er ofte blevet underdrejet af USA, men nu må FN altså til at tage sig sammen, og få strammet op på egne regler, så de får en reel indflydelse til at udøve deres formål at skabe fred i verden.
 
Før FN begynder at blive fortaler for USAs terror-krigsstrategier, må jeg anbefale, at FN bliver sat på andre tanker i dette spørgsmål, ellers vil jeg i hvert fald have mistet troen på FN, som en Fredens organisation. Hvis hr. Annan fortsætter ad den sti, har FN omgået egen formålsparagraf på en for "vi folket" helt uacceptabel måde.
 
Det virker endnu mere bizart, når FN samtidig opfordrer til en FN underskriftsindsamling for at forbyde våben og krigsførelse i rummet. Et initiativ, der selvfølgelig skal støttes, men hvordan kan FN samtidig bakke op om krigs projekter her på jorden, der blandt andet bruger satellitsystemer i rummet til overvågning, efterretningsvirksomhed, kontrol og kommando i den række jordiske krige, vi allerede er vidner til. Disse kommunikationssystemer har jordstationer, der vil være oplagte mål for terrorister til hver en tid. Nogle af disse systemer er også placeret i Danmark (og på Thulebasen) på forskellig militære stationer, blandt andet i Finderup, på Amager og flere andre steder rundt omkring i Danmark.

 
[1]SHAPE, Mons
Velkommen til Den Danske Militære Repræsentation ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Begrebet "Supreme Headquarters Allied Powers Europe" (SHAPE) dækker over det område udenfor Mons, hvor SHAPE stab, "National Military Representatives" (NMR), "Combined Joint Planning Staff" (CJPS), "NATO Airborne Early Warning Force Command" (NAEWFC), "Partnership Coordination Cell" (PCC) og "Regional Signal Group SHAPE" (RSGS) samt tilhørende støttefunktioner er placeret. Derfor dækker denne side alt personel tjenstgørende ved ovennævnte myndigheder under fællesbetegnelsen "SHAPE".
 
[2] Kombineret Luft Operations Center - Combined Air Operations Centres (CAOCs)
I tillæg til disse bestanddele kommandoer vil der komme fire faste Kombinerede Luft Operations Centre (Combined Air Operations Centres (CAOCs) i Uedem, Tyskland; Finderup, Danmark; Poggio Renatico, Italy; og Larissa, Greece; og to flytbare (deployable) CAOCs - i Uedem og Poggio Renatico. Da de flyttebare CAOCs vil behøve at øve deres evner til at mobilisere og flytte sig, vil de nuværende faciliteter på Torrejon Air Base i Spanien blive det primære område til træning og øvelser i den region. Et mindre NATO luft facilitet støtte personel vil blive stationeret i Torrejon for at støtte denne kapacitet.
 
Allied Command Transformation (ACT), med hovedkvarter i Norfolk (UK) overvåger USA transformationen af NATOs militære kapaciteter. Ved at gøre dette, forøger man træning, forbedrer kapaciteter, tester og udvikler doktriner og udfører eksperimenter til at vurdere nye koncepter. Man lægger også faciliteter til udbredelsen og introduktion af nye koncepter og fremmer evnen til interne operationer (interoperability). Et ACT personale element i Belgien blev etableret, primært for resurser og forsvars (krigs) planlægnings spørgsmål.
 
ACT inkluderer det fælles krigscenter i Norge (The joint Warfare Centre), det nye fælles krigstræningscenter i Polen (Joint Force Training Centre) og det fælles analyse og evaluerings center i Portugal (The joint Analysis and Lesson Learned Centre). Hovedkvarteret Højeste Allierede Kommando Transformation (HACT – Headquaters Allied Command Transformation) leder også undervands forsknings centret (Underwater Research Centre) i La Spezia i Italien. Der er direkte led mellem ACT, Alliancens skoler og NATO agenturer så vel som USA fælles troppe kommando (US Joint Force Command). Man forestiller sig også et NATO-søværns internt-befalings-operations- trænings center i Grækenland (Maritime Interdiction Operational Traning Centre), associeret med ACT. Herudover et antal nationalt eller multinationalt sponserede særlige fortrinlige centre Centre of Excellence) fokuseret på transformation af specielle militære områder vil støtte commandoen.
 
(Sidstnævnte specielle militære områder ville det være formålstjenligt at få nærmere specificeret – atomvåben, rum-våben eller hvad? Skal Danmark deltage i denne finansiering, hvis et flertal skulle stemme for EU-forfatningen, i givet fald med hvor meget årligt?
 
Der rejser sig alt for mange spørgsmål her, men jeg håber en masse mennesker vil sørge for at stille en masse spørgsmål herom under den igangværende EU-forfatnings debat).
 


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2004 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >