Partiernes politik om krig og fred -
Folketingsvalg 2022

Fredelig vurdering baseret på de opstillede partiers stemmer, citater og udspil.

Af Tom Vilmer Paamand - oktober 2022

Krigsstemmer
pix
pix Partierne er her skønsomst rangordnet fra fredeligst grøn til krigerisk rød - mest baseret på afgivne stemmer i det sidste tiår, for handling vejer tungt, men også på diverse andet. Hvert parti beskrives først gennem deres egne ord, og får så en oplysende kommentar.

De runde symboler til højre for partiets tekst illustrerer deres stemmetal om danske militære udrykninger. Partier uden nyere stemmetal () er kun vurderet på deres uprøvede løfter, læst optimistisk. Se de forkortede pluk her, og tænk så selv!

Er du utilfreds med placeringen af dit yndlingsparti, så henvend dig
direkte til partiet, og bed dem rette deres politik!


Valg 2022: Lad os gøre dette folketingsvalg til et fredsvalg!
Valg 2022: Oversigt over partiernes politik om krig og fred gennem de seneste 30 år
 1. Q - Frie Grønne
  Krigsstemmer..."… siger nej til øget militarisering. Danmark bør gå forrest og nedruste vores forsvar. Hvis nedrustning i praksis skal lade sig gøre, kræver det styrkelse af udenrigstjenesten og langt større fokus på diplomati. Krige fører til unødvendig død og ødelæggelse, og øget oprustning gør muligheden for langvarige krige større. …"
  OBS:
  Frie Grønne har stemt nej til begge de militære udrykninger, som partiet er blevet spurgt om i dets korte levetid, men ønskede forsvarsforbeholdet afskaffet, for at kunne præge EUs militære missioner med fredsbevarende operationer.
 2. Ø - Enhedslisten
  Krigsstemmer..."… er modstander af den meget voldsomme prioritering af 18 milliarder om året til mere militær, men støtter Ukraine med våben. Partiet ønsker strengere sanktioner mod Rusland og øget klimabistand til verdens fattigste, for at beskytte imod klimakatastrofer, forebygge konflikter og hjælpe med grøn omstilling. …"
  OBS:
  Folketingets næstmest konsekvente NEJ-siger. Partiet har dog udover at sende Stinger-missiler til Ukraine også støttet en våbentransport i Irak, og danske kampfly til NATO-afvisning - samt kampfly mod Libyen, men fortrød dette.
 3. Å - Alternativet
  Krigsstemmer..."… mener dansk udenrigs- og forsvarspolitik bør fokusere på diplomati og fredsopbyggende arbejde. Uden forsvarsforbeholdet kan Danmark nu være med til at prioritere PESCO-projekter om fredsbevaring, konfliktforebyggelse og -mægling. Et grønt forsvar og miljø- og klimakrav ved indkøb bør være minimum i fremtidens forsvar. …"
  OBS:
  Alternativet har stemt NEJ til krig ti gange, men JA seks gange - som til en koloni-agtig FN-operation i Mali, og kampfly til Baltikum. Samt var med på at afskaffe forsvarsforbeholdet, så Danmark kunne sidde med ved EU-bordet.
 4. K - Kristendemokraterne
  Krigsstemmer..."… vil styrke det danske forsvar i en urolig tid, samt selvfølgelig leve op til Danmarks forpligtigelser som NATO-medlem om at betale 2 procent af BNP. Den danske udenrigstjeneste skal opgraderes, og ulandsbistanden op på 1 procent, så vi bidrager til at skabe udvikling og fred i verden. Det vil også forebygge flygtningestrømme. …"
  OBS:
  Efter formandsskifte og Jens Rohdes rundtur er partiet med i det seneste forsvarsforlig og har stemt for tre ud af fire krigeriske beslutningsforslag. Der er meget lidt tilbage af partiets ret pacifistiske valgoplæg fra 2017.
 5. F - Socialistisk Folkeparti
  Krigsstemmer..."… er med i Det Nationale Kompromis, men vi skal ikke hovedkulds kaste penge efter militært isenkram. Verden er markant forandret, men det hele skal ikke gå op i krudt og kugler. SF vil sikre diplomatiet og humanitære indsatser en mere betydelig rolle og gøre klimaløsninger til en del af sikkerhedspolitikken. …"
  OBS:
  I nyere tid har SF mest stemt for krig, undtagen tre gange i 2016-2018, hvor SF ikke mente, at kunne bidrage fornuftig vis. SF arbejder dog fortsat aktivt imod atomvåben, og støttede i 2019 at få genetableret den nedlagte krigskommission.
 6. B - Radikale Venstre
  Krigsstemmer..."… sikrede med det nationale kompromis flere penge til forsvaret. De penge skal bruges fornuftigt til flere mennesker i forsvaret, grøn omstilling og et stærkere diplomati. En fortsat støtte til Ukraine, og et dansk totalberedskab mod kriser og katastrofer. Danmark bør gå i spidsen for en europæisk Marshall-plan i Afrika. …"
  OBS:
  Partiet har slet ikke stemt imod krig i det sidste årti, selv om det blev grundlagt på krigsmodstand. Men partiet støttede dog i 2019 tanken om at få genetableret den nedlagte kommission til undersøgelse af de danske krige.
 7. M - Moderaterne
  Krigsstemmer..."… ønsker et stærkere forsvar og tættere samarbejde med vores allierede i EU og NATO, hvilket kræver aktiv deltagelse i og påvirkning af dem. Kloden og verdensbefolkningen er et fælles ansvar; vi kan moralsk ikke tillade os, at være os selv nok. Alle unge skal aftjene fire måneders borgerpligt, i civilsamfundet eller forsvaret. …"
  OBS:
  Moderaterne er for nye til at have stemt om krig i Folketinget, men er generelt ikke særlig fokuseret på forsvarsområdet. I Lars Løkkes tid som formand for Venstre stemte han konsekvent for al krigsdeltagelse.
 8. Æ - Danmarksdemokraterne
  Krigsstemmer..."… vil passe godt på Danmark, og vil derfor øge forsvarsudgifterne, så vi lever op til vores forpligtelser i NATO - og hurtigere, hvis det er muligt. Det er vigtigt med et stærkt forsvar, det har den seneste usikre tid også vist med krig i Europa. Vi skal have styr Europas ydre grænser, og grænsekontrollen skal gøre permanent. …"
  OBS:
  Danmarksdemokraterne er for nye til at have stemt om krig i Folketinget, men er generelt ikke særlig fokuseret på forsvarsområdet. Mens Inger Støjberg sad som minister i Venstre stemte hun konsekvent for al krigsdeltagelse.
 9. D - Nye Borgerlige
  Krigsstemmer..."… vil sikre at danskerne kan leve i tryghed, og at vi kan bistå i NATO, så dansk forsvar skal genopbygges hurtigst muligt. Værnepligten er vigtig af hensyn til forsvarets troværdighed og den folkelige forankring af forsvarsviljen. Vi vil genetablere kasernebyer og udvide værnepligten til 10.000, både for mænd og kvinder. …"
  OBS:
  NB har deltaget i otte krigsafstemninger, og har stemt NEJ til fire, da partiet er "yderst skeptiske over for, at danske styrker indsættes i krige og konflikter, som ikke har direkte relevans for Danmarks sikkerhed" - men partiet vil opruste voldsomt.
 10. O - Dansk Folkeparti
  Krigsstemmer..."… vil fremover kun føre krige, der er i Danmarks sikkerhedsmæssige interesser. Det skal være slut med rendyrkede ideologiske krige. Forsvarsudgifterne skal øges i hastigere tempo, og forsvaret skal fortsat være forankret i NATO. Værnepligten bør gøres længere, og også omfatte kvinder for at sikre et større rekrutteringsgrundlag. …"
  OBS:
  Partiets enlige NEJ-stemme var i 2015 om Mali. Danmarks "knappe ressourcer" bør kun "bruges i nærområdet og der, hvor der udgår en reel trussel fra, og det gør der jo ikke fra Mali" - for Danmark skal ikke være "verdens politibetjent".
 11. C - Det Konservative Folkeparti
  Krigsstemmer..."… vil styrke Forsvaret, så vi fremover kan løfte ansvaret i NATO-samarbejdet, og købe nyt og bedre materiel til vores soldater. Der er behov for at geare Forsvaret til den nye sikkerhedssituation, og investere i en fuldt kampdygtig brigade og flere F35-fly samt sikre, at militær faglighed bliver opretholdt på kritiske områder. …"
  OBS:
  Partiets enlige NEJ-stemme var i 2015 om Mail, og "et spørgsmål om prioritering af, hvilke konflikter vi skal involvere os i", for "Forsvarets personale har været spændt for hårdt for", og Mali er "en mindre vigtig konflikt".
 12. A - Socialdemokratiet
  Krigsstemmer..."… vil bruge flere penge på det danske forsvar i en tid med krig i Europa. Danmark skal være i hjertet af NATO, og stå sammen mod Putin. Ukrainerne har vores fulde støtte, og vi hjælper dem med humanitær hjælp, træning og våben. Danmark skal stå tæt sammen i Europa med de lande, vi deler værdier med. …"
  OBS:
  S har ikke stemt NEJ til krig i det sidste tiår, så partiets beskedne krigsmodstand ved starten af Irakkrigen er nu dyb fortid. Og partiet har i sine to nyere regeringsperioder intensiveret danske våbensalg til konfliktlande.
 13. I - Liberal Alliance
  Krigsstemmer..."… finder en hurtigere militær styrkelse helt central, og vil finansiere de øgede budgetter til forsvaret, så Danmark kan leve op til vores internationale forpligtelser. Ulandsbistanden skal beskæres til EU-gennemsnittet. Danmark skal i størst muligt omfang sende materiel og økonomisk støtte til Ukraine, langt mere end vi gør. …"
  OBS:
  Partiet har stemt for al krig. LA står for en udenrigspolitik utvetydigt i NATO med USA i spidsen - og vil afskaffe værnepligtens tvang og vilkårlighed, og lade frivillighed være det bærende element.
 14. V - Venstre
  Krigsstemmer..."… vil styrke Danmarks forsvar hurtigere, så vi er i stand til at forsvare os selv og de demokratiske værdier. Verden er fuld af stormagter med diktatorer i spidsen, der hverken respekterer landegrænser eller menneskeliv. Vi kan ikke bare se på, og skal derfor engagere os og fremme fred, demokrati og frihedsrettigheder. …"
  OBS:
  Partiet har ikke mødt en eneste krigsbeslutning, de ikke kunne lide - og giver militæret frit valg på alle hylder, helt uden kritik.
I cirklerne viser grøn farve stemmerne imod militære løsninger, røde er dem for. Stemmevægten er baseret på enhver støtte til militære løsninger (og dermed undtages FNs reelt fredsbevarende operationer) - men helt løsrevet fra al øvrig politik, hvor fx ufredelig socialt denne end måtte være.

Den tilstræbt neutralt indledende beskrivelsen af partiernes politik er planket fra en TV2-oversigt, som hver enkelt parti selv har skrevet. Overraskende mange af dem har nemlig ikke selv direkte fremlagt en politik på forsvarsområdet - det gælder særligt for de nye.

Se også en mere detaljeret oversigt over partierne stemmetal. De her udvalgte er fra det sidste tiårs afstemninger, så grænsen er sat i 2011, som var det afsluttende regeringsår for Lars Løkke Rasmussens første regering - og hvor Folketinget enstemmigt besluttede at danske kampfly skulle bombe Libyen.


plakat Milliarderne til våben for Ukraine er mørkelagt

Få lande har doneret mere til Ukraine end Danmark, beregnet per indbygger - og sammenlagt var der i oktober 2022 støttet med våben for knap fire milliarder. Men hvilket materiel der er doneret og for hvor mange penge - og hvilke partier, der har støttet denne militære hjælp - er delvist mørkelagt. Nogle data er under militær utilfredshed dukket frem gennem læk og intern uro i partierne, samt via kilder i lande, der ikke har så ringe en offentlighedslov som Danmarks.

Partierne bliver kun spurgt/orienteret i Det Udenrigspolitiske Nævn, der er nedsat af Folketinget, og nævnets møder afholdes som regel under stor fortrolighed. På forespørgsel kastede Folketingets Oplysning bolden videre til Forsvarsministeriet, "som har det bedste overblik, hvad angår det militære". Men Forsvarsministeriet vil "af hensyn til operative forhold ikke gå ind i spørgsmål om konkrete donationer", og henviser til sine pressemeddelelser, der ligesom nævnets holder sig fra det konkrete.

I februar 2022 blev en leverance af "skulderbårne panservåben" beskrevet, men siden da har den officielle kommunikation holdt sig til bevidst uklart at skrive "600 millioner kroner til militært udstyr" og "820 millioner kroner til våben". Dette begrundes i, at "den danske regering har med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget besluttet, at der skal være fortrolighed om donationerne af operative og sikkerhedsmæssige grunde og af respekt for vores samarbejdspartnere".

Med denne mørkelægning går Danmark enegang, da samtlige vore nabolande og allierede udsender specificerede lister over deres donationer - hos dem har Ukraine åbenbart ikke bedt om den fortrolighed, som Danmark bruger som forklaring...Se også disse opfølgninger:

Arbejderen: Oprustnings- og krigspartier fylder på stemmesedlen, men der er også undtagelser.
Arbejderen.dk/indland/oprustnings-og-krigspartier-fylder-paa-stemmesedlen-men-der-er-ogsaa-undtagelser/

Jan Øberg: Er du for fred, så overvej at stemme blankt.
JanOberg.me/2022/10/21/er-du-for-fred-sa-overvej-at-stemme-blankt/


Fodnote- og kildeliste
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2022 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >