Visioner om fredsuddannelse i nægtertjenesten

Af Peter Mikael Hansen

Denne artikel er et resumé af et oplæg, jeg holdt under det nordiske nægtermøde. Det er begrænset, hvor detaljeret et oplæg til en fredsuddannelse i militærnægtertjenesten kan blive på dette indledende stadie, og nedenstående skal betragtes som præliminære øvelser.

Nedenstående forslag skal ikke tages for pålydende, men netop blot forslag. Forbedringer ses gerne.

Det Danske Fredsakademi
Inden forslag til en nægterfredsuddannelse skitseres overordnet, skal jeg gøre opmærksom på, at Det Danske Fredsakademi arbejder med lignende visioner, blot på et bredere plan. Det Danske Fredsakademi ønsker at opstille en fredsuddannelse, som til forskel for (tjenestegørende militærnægteres) skal kunne omfatte alle. Dvs. en kompetencegivende fredsuddannelse med eksamener. Yderlig information kan fås på www.fred.dk/akademi.

I det følgende opridses en række punkter til en militærnægterfredsuddannelse.

Teori og praksis
Militærnægterfredsuddannelsen ser jeg som hhv. teoretisk og praktisk. Det er vigtigt, at teorien bliver fulgt op af praktiske øvelser i felten. Provokerende kunne man foreslå, at øvelser bl.a. indebar fysiske aktioner så som blokering af militarismens infrastruktur, propagandering overfor soldater, officerer, våbenfabriksarbejdere, etc. Aktiv deltagelse i nødhjælpsarbejde, forsoningsarbejde og anden konfliktløsning – efter grundig teori og instruktion. NB: Uddannelsen bør være praktisk orienteret.

Programpunkter :
Historie; fredshistorie. Samfundsfag; politik, sociologi, økonomi. Filosofi. Psykologi. Geopolitik.

Civil ulydighed. Hvad er civil ulydighed?, historisk, definitionsmæssigt, eksempler på civil ulydighed, praktik: dvs. udføre civil ulydighed i forskellige former, at prøve det rigtigt.

Medier: hvilken rolle spiller medierne, medievidenskab, kommunikation, retorik.

Erfaringer fra andre lande. (Diskussion af norske VOKT, etc).

Forsoning; foredrag af folk der arbejder med forsoning i teori og praksis, diskussion af forsoning, teori og praksis: hvad er forsoning? Jvf. Kerstin Schultz o. a.

Konfliktløsningskurser, TRANSCEND, TFF, etc. (Konfliktløsningskurser indbefatter vel i al væsentlighed mange/alle de ovenstående punkter?)

Organisationsarbejde. Projektplanlægning, -styring, -koordinering.

Ulandsarbejde. Feltkurser. Førstehjælp.

Problemer
Man kan diskutere, hvordan uddannelsen skal forløbe konkret; antal timer, uger, måneder, hele eller halve år.

Uddannelsen kan opbygges som moduler med certifikater. Uddannelsen kan/skal være kompetencegivende i forbindelse med en eventuel videregående uddannelse. Uddannelsen kan være et frivilligt tilbud til/under militærnægtertjenesten.

Af overordnede problemer kan nævnes, at en sådan uddannelse altid vil være afhængig af staten. En afhængighed hvor staten i sidste ende bestemmer tolerancetærsklen. Et andet og mere konkret problem er at få disse visioner og ideer omsat i praksis. At få penge, personer og bygninger.

Transcend
På det nordiske nægtermøde var Kai inviteret som hovedoplægsholder i kraft af sin tilknytning til Transcend og sin viden om fredsuddannelse.

„Fredsuddannelse strækker sig fra børnehaven til universitetet. Det bør ikke kun være afgrænset til militærnægtertjenesten" sagde Kai og understregede nødvendigheden af fredsuddannelse på flere niveauer. Kai lagde yderligere vægt på, at fredsuddannelse er noget, der skal ske i praksis, ikke kun noget der skal tales om. Fine bygninger og universitetsstudier gør det ikke alene.

„At deltage i dette nordiske nægtermøde er faktisk fredsuddannelse", betonede Kai.

„Fredsuddannelse er at snakke, tale, diskutere, debattere, tænke, overveje og møde andre mennesker. Forstå, lytte. Dialog. Fred sker på flere planer; bl.a. på det personlige og det internationale. Det hænger sammen", mente Kai og kom med en lang række årsags- og virkningsforklaringer på diverse krige og kriser og forslag til konfliktløsning, forsoning og dialog.

Afslutningsvis tilbød Kai Transcends kurser i fredsuddannelser i diverse former.