Rapport fra et udstationeringssted 1

Tekst og Foto: Jesper Høy Rasmussen

Trods forlydener om faldende nægtertal er det lykkedes NB's mobile redaktion at opspore og interviewe en del af den køben-havnske nægterbestand.

Dette er der kommet en række artikler ud af, som hver især vil forsøge at belyse de forskellige miljøer og dets nægtere.

Udstationeringsstederne er selvfølgelig kun valgt, hvis disse figurerer i MNF's succesfulde udstationeringskartotek.

Besøgene vil blive bragt i dette og kommende NBer.

Dansk Ornitologisk forening
Udenfor er vintermørket så småt ved at indhylde København, da NB's udsendte medarbejder bliver budt velkommen hos Dansk Ornitologisk Forening - en forening for fugle-beskyttelse og -interesserede generelt.

Foran mig står to friske fyre; Jannik Hansen 28 år og biologistuderende, samt Marc Vaillant 21år og enkeltfags-studerende.

Begge startede i april og er færdige ved årets udgang. I et hyggeligt udse-ende bibliotek sætter vi os ned for at diskutere deres daglige virke og ideologi som militærnægtere.

Udstationeringsstedet
Dansk ornitologisk Forening(DOF) er en privat organisation hvis primære formål er at sikre fuglelivet beskyttelse samt at oplyse om fugle og natur. Som militærnægter har arbejdsopgaverne primært centreret sig omkring DOF's mange projekter i ind og udland, samt selvfølgelig div. forefaldende opgaver. I sommermånederne har navnlig Marc følt sig meget privilegeret, idet han har kunne arbejde med sin store lidenskab -padder og krybdyr. I 12 reservater omkring i landet har han udført biologisk overvågning og registreret en paddebestands størrelse, hvilket bl.a. kan fastslå hvordan vandmiljøet har det.

Militæret - nej tak
Hvorfor valgte i at nægte militæret ?
Jannik: "Jeg har generelt ingen interesse i at deltage i forsvaret."
"For mig er det fuldstændig menings-løst at tvinges ind i så ensrettede og fasttømrede rammer, hvor kadaver-diciplin fylder så meget".
"Desuden strider det grundlæggende mod min opfattelse at blive trænet til krig og lære at slå ihjel."
"Her som nægter kan jeg udføre et stykke meningsfuldt og spændende arbejde, gøre en forskel, som desuden er foreneligt med min store interesse for biologi."

Marc:" Jeg er født og opvokset i Frankrig, hvilket jeg selv mener har haft stor betydning i mit fravalg af militæret".
"I modsætning til Danmark er det franske skolesystem meget hierarkisk og autoritært opbygget."
"Allerede fra første færd får man påduttet en bevidst som ubevidst magt-position i forhold til omverdenen (lærere og øvrige elever), som man lærer ikke at afvige fra".
"I dette hierarki bevæger man sig så gradvist opad og lærer på den kontante måde at begrænse sin adfærd efter de eksisterende styrkeforhold".

Ifølge Marc skaber sådan et skole-system et polariseret udtryk med to yderpunkter. I den ene lejr befinder sig meget afrettede og målbevidste typer, der bevarer denne meget autoritære og borgerlige tankegang igennem hele voksenlivet. I den anden lejr ser man de anti-autoritære typer som gør oprør og definerer sig selv i opposition til hierark-iske magtkonstruktioner. Modtryk avler modtryk kan det kaldes og for Marc den afgørende årsag til at han valgte at blive militærnægter.

Tidsspilde
At være soldat ville for Marc betyde at han spildte både sin egen og andres tid. Han ønskede ikke ubegrundet at blive råbt af og være deltager i en meningsløs og absurd soldaterparodi med brølende befalingsmænd i ledende roller. Den anskuelse deler Jannik, som supplerende bemærker at træning til krig aldrig har bidraget til at fremme konfliktløsning.

"Vi føler os begge godt behandlet, som en del af huset, og er faldet utroligt godt ind i de eksisterende rammer".

"Vi føler os på lige fod med alle de andre, og dette har naturligt bevirket, at vores motivation og arbejdsglæde er stor. "Desuden har det, at vi har kunne kombinere vores interesse med udstationeringen været meget udbytterigt", udtaler Jannik. Begge har de ingen problemer med varmt at anbefale stedet, men understreger det nok er vigtigt med en hvis forhåndsinteresse på området.

Samtalen fortsætter endnu et stykke tid, inden NB's udsendte medarbejder føler det er på tide at vende næsen hjemad. Udenfor gnaver kulden i knoglerne hos undertegnede idet han difilerer ned af Vesterbrogade opfyldt af tilfredshed af et hyggeligt møde med to bevidste nægtere.