Militarisering af EU

19 februari 2000

"Presidenten för den Europeiska Kommissionen, Romano Prodi, tillkännagav den 10 februari inför sina lettiska åhörare att "alla attacker eller angrepp mot ett EU-medlemsland är en attack eller ett angrepp mot hela EU - detta är den yttersta garantin."

Detta sensationella uttalande av EU:s högsta representant har inte kommenterats av en enda regering, politiker eller media i den Europeiska Unionen. Det skulle kunna tolkas som att Prodis utlåtande stämmer överens med EU:s policy.

Ifall detta uttalande implemeteras står vi inför en spektakulär ny form av Europeisk Union, eftersom det socio-ekonomiska samarbetet då förvandlas till en militär försvarsallians. En sådan utveckling riskerar ge ytterligare näring åt ett nytt kallt krig i Europa, säger TFF:s direktör Jan Øberg.

Begynd citat
- "Romano Prodi, presidenten för den Europeiska Kommisionen, överraskade den 10 februari sina lettiska åhörare när han meddelade att "alla attacker eller angrepp mot ett av EU:s (Europeiska Unionen) medlemsländer är en attack eller ett angrepp mot hela EU - detta är den yttersta garantin." ... Detta är en förändring som Ryssland inte har råd att ignorera och det kommer att känna sig lika hotat av EU:s expansion som de tidigare varit av NATO:s."

-"Utlåtandet kom ifrån presidenten för den Europeiska Kommisionen, vilket är den högsta icke-roterande posten inom EU:s superstruktur. Det indikerar att man verkligen har för avsikt att implementera olika säkerhetsgarantier och att det inte bara är tomt prat - det är en ny EU policy."

- "Om EU fullföljer Prodis planer skulle det sätta Ryssland i en mardrömslik situation. EU med sin mjuka makt och NATO med sin hårda skulle bli två formella samarbetspartners i den västliga expansionen. Länder med tradition av neutralitet, som Österrike, Finland, Irland och Sverige skulle införlivas i denna militära struktur under NATO och EU. Ett ekomiskt mäktigt EU som stöttas av det militärt kraftfulla NATO skulle fördjupa den långa östliga gränsen till Ryssland betydligt. Därmed skulle Rysslands accepterande av EU:s expansion snart vara ett minne blott och kvarlevan av "vänskapen" mellan Väst och Ryssland skulle kanske försvinna helt."

Källa: Stratfor.com - Global Intelligence Unit, den 11 februari 2000 från http://www.stratfor.com/SERVICES/giu2000/021100.ASP.
Slut citat

NEUTRALITET OCH DEMOKRATI
"EU är på väg in i en militariseringsfas. Denna utveckling kommer att ha implikationer för de medlemsstater som förespråkar neutralitet, fred, globalism och demokrati," säger Jan Øberg. "Den enorma storleken, komplexiteten och den snabba informationshastigheten resulterar i att transparans, dialog och ansvarsutkrävande förminskas i de västerländska demokratierna. Den offentliga debatten i säkerhetspolitiska frågor reduceras kraftigt, vilket står i omvänd proportion till de enorma konsekvenserna för den framtida säkerheten i Europa.

Stora regeringsprojekt och statsmännens självpåtagna 'ansvar för den europeiska demokratin' (fred, mänskliga rättigheter, värderingar...) upplevs mer och mer som opopulära eller direkt anti-folkliga. Detta medför att den vanliga medborgaren allt oftare känner sig lurad och att 'de där uppe inte bryr sig ett dyft om oss'. Detta utgör grogrunden för politisk apati och missnöjespartier à la Jörg Haider: de högsta ledarnas anmärkningsvärda förakt för medborgarna som valt dem till sina representanter, kombinerat med dessa ledares oförmåga att skapa en säkerhet med folklig anknytning i denna tid av okontrollerad globalisering," säger Øberg.

"De neutrala länderna kan bidra till ett pluralistiskt Europa utifrån ett oberoende globalt perspektiv, baserat på gemensam säkerhet och humanism och där FN innehar den centrala rollen i en normativ säkerhetsskapande process. Men istället införlivas dessa länder i en militär försvarsstruktur under NATO och EU, vilket tydliggörs av Prodis uttalande. Sverige, tidigare en föregångare i FN, är idag reducerat till en eftergiven aktör som följer i EU-stormakters och USA:s kölvatten.

STEG-FÖR-STEG MILITARISERING
Presidenten för den Europeiska Kommissionen har inte vid något tillfälle fått mandat för att utlova säkerhetsgarantier till medlemsländer eller ansökningsländer. Som europé får man istället ständigt höra att det inte sker något anmärkningsvärt i den pågående militariseringsprocessen. Den är upphöjd till en "naturlig process" som ska förstärka demokratin och freden i Europa. Det vi istället de facto upplever är de små stegens tyranni, steg som dessa i en och samma riktning:

(1) Att WEU underordnas EU; en allt större militär-industriell integration; beslutet att bilda en ny interventionsstyrka i EU på 60.000 soldater klar till operationer 2003; skapandet av ett antal olika EU-myndigheter för beslutsfattande i militära frågor; en säkerhetspolitisk kommittée, en särskild militär kommittée, och en rådgivande professionell militär stab. Det vi får är ett stegvist samordnande mellan EU och NATO.

(2) Javier Solana, som tidigare var NATO:s generalsekreterare, har blivit belönad för sina insatser under Kosovokrisen och har utnämnts till generalsekreterare för EU:s Ministerråd och till den högste representanten för den Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitiken (GUSP) och dessutom även till generalsekreterare för WEU.

(3) Vi har en långtgående och ödesdiger NATO expansion och nu har vi även en EU-president som tillämpar formuleringar från NATO:s stadga i ett försök att förvandla EU till en allians.

(4) Studera nyligen gjorda uttalanden från ledande ministrar, höga generaler, EU- och NATO-ledare. De påstår undantagslöst att 'det vi lärde oss i Kosovo' är att vi är i behov av en större militär kapacitet och fler styrkor. NATO:s generalsekreterare, Lord Robertson, säger inför världen att 'tiden för återbäring av fred är över, ty det finns ingen varaktig fred - varken i Europa eller någon annanstans. Ifall NATO ska kunna genomföra sitt arbete med att skydda framtida generationer kan vi inte längre räkna med att få det till reapriser."

(5) Ett krig fört av ledande EU och NATO-stater mot en suverän stat utan FN-mandat och med en rad brott mot internationell lag.

(6) Däremot finns det mycket lite fokusering på förbättrad kapacitet i termer av fredlig konflikthantering och våldsförebyggande."

I DEMOKRATIER FINNS ALDRIG BARA EN VÄG
Jan Öberg fortsätter: "Det vi upplever är, återigen, inte på något sätt förankrat i den politiska viljan hos den allmänna europeiska befolkningen, inte heller i Sverige. Verklig demokrati kan bara försvaras genom omfattande samhällelig debatt - inte genom att eliten samlar på vapen.

Att bygga imperier utifrån en center-periferi struktur är en välkänd företeelse i västerländsk kosmologi liksom för de stora europeiska kolonialmakterna. För någon som under de senaste 30 åren bevittnat framväxten av 'det europeiska projektet' är dagens Europeiska Union inget annat än vad TFF:s rådgivare Johan Galtung redan 1972 benämnde "en supermakt under utveckling".

Kosovo har blivit det moderna slagordet för ett decennium av misslyckande från EU:s sida att utveckla en Gemensam Utrikes- och Säkerhetspolitik (GUSP). När intellektuell analys och principiell politik faller samman kvarstår katastrofen som receptet! Tiden är nu inne för att vakna upp och se att kejsarna av det fredliga EU inte står utan kläder - de håller på att klä sig i uniformer.

Ska Sverige verkligen fortsätta med att bara anpassa sig?" frågar sig Jan Øberg.

© TFF 2000

Kan fritt reproduceras, tryckas, kopieras och vidaredistribueras som email under förutsättning av att källa och copyright anges.

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Dr. Jan Oberg
Director, head of the TFF Conflict-Mitigation team
to the Balkans and Georgia

T F F

Transnational Foundation for Peace and Future Research
Vegagatan 25, S - 224 57 Lund, Sweden
Phone +46-46-145909 (0900-1100)
Fax +46-46-144512
Email tff@transnational.org
http://www.transnational.org