Udtalelse fra MS' repræsentantskab:
Stop krigen i Kosova og Serbien - styrk FN

Massakrerne og fordrivelsen af albanerne fra deres eget land fremstår allerede nu som et af de mest tragiske kapitler i Europas historie. Den serbiske hærs hensynsløshed og grusomhed efterlader hele den Kosova-albanske befolkning med en smadret fortid og en uvis fremtid.

NATOs krigsførelse sker uden FN-mandat og søges legitimeret med henvisning til dens humanitære endemål. Men indtil nu har den kun bidraget til at forværre den humanitære krise. Tilsyneladende har NATO startet krigen uden at definere sit endelige politiske mål og uden at forberede sig på den humanitære katastrofe, som vi er vidne til i disse dage. Dermed har NATO ikke kun et ansvar over for den civile serbiske befolkning, men også over for de mange flygtninge fra Kosova.

Mellemfolkeligt Samvirke, der blev stiftet i 1944 som en reaktion på rædslerne under 2. Verdenskrig, opfordrer indtrængende alle parter til at stoppe krigshandlingerne nu. Krige optrapper konflikter, de løser dem ikke. Der findes ingen enkle løsninger på Balkan, men en varig løsning må bygge på følgende elementer:

  • En styrket og langvarig diplomatisk indsats, der sikrer Kosovas ret til selvbestemmelse.
  • Tilbagetrækning af alle serbiske enheder, der har bidraget til undertrykkelsen.
  • Accept af de internationale spilleregler for fred og konfliktløsning og involvering af Rusland som garant for en troværdig fred
  • Økonomiske, politiske og kulturelle sanktioner og et langsigtet perspektiv.
  • En massiv humanitær og økonomisk støtte til genopbygningen af Kosova og Serbien.
  • Repatriering af alle flygtninge og internt fordrevne.
  • Støtte til civilsamfundet i regionen for at opbygge en stærk indre modvægt til serbernes brud på internationale rettigheder.

Indtil en varig løsning er fundet, må der gives en massiv støtte til afhjælpning af flygtningeproblemet i Kosovas nabolande, og Europa må åbne sine grænser for flygtninge fra Kosova. Disse flygtninge skal have status som alle andre flygtninge uden overflødige særlove og midlertidige foranstaltninger.

MS tager afstand fra forslaget om at sende danske NATO-tropper til Albanien. Militære tropper og humanitær hjælp skal adskilles.

Krigen i Kosovo har endnu engang lært os, at en effektiv indsats fra det internationale samfund skal ske i form af en forebyggende indsats, før krigen er en realitet. Krigen har også demonstreret behovet for at udvikle et troværdigt og effektivt globalt beredskab, ledet af FN, for forsoning og konfliktløsning.

Vedtaget af MS' repræsentantskab den 11. april 1999