Referat af Militærnægterforeningens generalforsamling lør. d. 26/2-2000 kl. 13

Tilstede : Kasper Rasmussen, Peter Mikael Hansen, Øjvind Vilsholm og Anja Johansen.

Afbud : Holger Terp, Erik Guldberg, Jakob Jørgensen og Piet Mertz. Sidstnævnte havde afleveret fuldmagtserklæring vedr. genopstilling til bestyrelsen.

Valg af dirigent : Peter Mikael

Valg af referent : Anja. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. foreningens vedtægter, og at de tilstedeværende kunne godkende dagsordenen.

godkendelse af dagsordenen : godkendt.

Bestyrelsens beretning
Øjvind Vilsholm fremlagde bestyrelsens beretning for 1999. (Beretningen vil være at finde i sin helhed i næste nr. af NB samt på MNFs hjemmesider). 1999 blev et år med en pæn og stabil aktivitet i foreningen. Det største scoop var, at medlemstallet formåede at runde de 152 medlemmer, og det endda i et år hvor antimilitarismen desværre måtte se sig trængt op i en krog af især NATOs intensive medie(m.m.!)-bombardement. De to ugentlige kontortider udgør MNFs mest krævende aktivitetsområde, og kontoret modtager stadigt flere henvendelser bl.a. via elektroniske medier. (Til eksempel kan nævnes, at MNF i januar havde 960 besøgende på hjemmesiderne, og pr. 26/2 var der registreret ca. 800 besøgende for februar. Ydermere stod MNF for ca. ½delen af de såkaldte ’hits’ på fred.dk’s hjemmesider – et forhold bestyrelsen naturligvis glæder sig meget over). Apropos www. er idéen om at oprette et udstationeringskartotek på hjemmesiderne allerede blevet en bragende succes med p.t. 67 betalende kunder (=udstationeringssteder), der med i købet får NB – som på denne vis så også kommer ud til de tjenstgørende nægtere. Der er også adskillige henvendelser pr. e-mail til Øjvinds www-brevkasse, hvor enkelte af brevene (- de, der omhandler spøgsmål af generel interesse) lægges ud på hjemmesiderne (med forfatterens accept). NB udkom i ’99 i 4 numre (á 28 sider); tal der i 2000 gerne skulle blive til 6 numre à 20 sider. På aktionsområdet blev der bl.a. arrangeret sessionsaktioner, som igen viste sig at være en god måde at nå ud til de ’sessionssøgende’ på. STORM (Studieorienterende møder) er ligeledes en vigtig kontakt- og formidlingsform. Desværre nåede MNF i ’99 ’kun’ ud til 8 gymnasier – et tal der forhåbentligt vil stige i 2000. Udover mærkedagsaktioner som Den Internationale Militærnægterdag 15/5 og Fredsfangernes dag 1/12 bød 1999 også på en del aktivitet i forbindelse med den række af demonstrationer mod krigen i Kosovo, der blev arrangeret i samarbejde med flere danske fredsorganisationer. På det internationale felt var MNF repræsenteret hhv. ved European Future’s Congress i Budapest i juli og ved Nordico i Oslo i oktober. I forbindelse med sidstnævnte må MNF siges at have udbygget sit glimrende samarbejde med de norske nægtere til gensidig gavn og inspiration. På de hjemlige breddegrader lå samarbejdet med den danske fredsbevægelse primært i antikrigsdemonstrationerne, men Peter Mikael, som er MNFs repræsentant i Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe, håber at genoptage sin kontakt med førnævnte ved møderne i 2000. På nægterområdet (LKU) har samarbejdet set både opgang og nedture i ’99. Bestyrelsen må konstatere, at en væsentlig rolle for samarbejdet spilles af LKU-sekretæren –en post der i enkelte perioder desværre var ubemandet. Ellers var 1999 et godt presseår for MNF – ikke mindst pga. den store omtale af foreningen i forbindelse med mediernes dækning af sager vedr. det danske efterretningsvæsen, her især FE. Men også det stigende nægtertal og den internationale militærnægterdag var emner, der bragte MNF i pressen. Alt i alt kunne beretningen opsummere, at 1999 blev et godt år for MNF – ikke mindst set i forhold til de forholdsvis sparsomme ressourcer (man- and womanpower), vi har at gøre godt med. Beretningen blev godkendt.

Kassererens beretning
Kassererens bilag for hhv. fondsstøttede projekter, driftsregnsskab ’99 og budget 2000 blev gennemgået og godkendt. Årets resultat blev et regnskabsoverskud på kr. 5.680,23 (~ indtægter: kr. 56.587,86 minus udgifter: kr. 50.907,63); unægteligt et noget bedre resultat end det budgetterede. En del af dette overskud vil nu blive investeret i statsobligationer (5% i rente samt dag-til-dag opsigelse). Andre gode nyheder er stigningen i medlemstallet (fra 142 til 158) og de nu 46 NB-abonnenter (mod 44). Kassererens beretning blev godkendt med applaus.

Indkomne forslag

  1. Bestyrelsen fremlagde et forslag om at tilføje ’Nægterbulletin’ efter ’NB’ i NBs kolofon på s. 2. Forslaget blev vedtaget.
  2. Arbejdsplanen for 2000 blev gennemgået og udvidet med områder som pressestrategi samt 1. maj, idet Kasper Rasmussen meldte sig til at stå for sidstnævnte. Arbejdsplanen blev godkendt. c) Budget for 2000 blev gennemgået og godkendt.
Fastsættelse af kontingent og abonnementspris for 2001
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser, og dette blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen
  1. På valg var Piet Mertz og Øjvind Vilsholm, der begge genopstillede og blev valgt.
  2. Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev endnu en gang fastsat til 4.
  3. Den hidtidige bestyrelse blev genvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Frode B. Nielsen genopstillede til revisorposten og blev valgt. Kasper Rasmussen blev herefter valgt til revisorsuppleant.

Evt.
Næste (konstituerende) møde – tors. d. 30/3.00 kl. 17.00 på kontoret i Dronningensgade.
Dirigenten takkede for et godt møde, hvorefter den nyvalgte bestyrelse straks gik i gang med de ventende opgaver (- opvasken).

Op med humøret – ned med militæret!