MNFs vedtægter

1. Foreningens navn er Militærnægterforeningen (MNF).


2. Foreningens formål er:

på et antimilitaristisk grundlag at skabe en kritisk bevidsthed om at bekæmpe det militære magtapparat samt den militære planlægning og produktion.

at oplyse om og kæmpe for retten til militærnægtelse såvel nationalt som internationalt samt støtte antimilitaristiske værnepligtsforhold.

at virke for en bedring af de værnepligtiges sociale, økonomiske og politiske forhold.

at udføre et bredt mobiliserende fredsarbejde såvel nationalt som internationalt.

at styrke kampen mod militære magtblokke.

at styrke det internationale solidaritetsarbejde overalt.


3. Dette mål nås bl.a. ved støtte til drift af oplysningskontorer, foredragsvirksomhed, udsendelse af skriftligt materiale, skolingsarbejde, aktioner, bladudgivelse og lign..

Der kan dannes lokalforeninger af foreningen.

Foreningen skal så vidt muligt samarbejde med andre foreninger og organisationer.


4. Som medlemmer kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formålsparagraf.


5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i februar.

Indkaldelsen til generalforsamling samt dagsorden for denne skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger - også om lovændringer - med almindeligt stemmeflertal. Dog skal forslag om ændring af paragrafferne 1, 2 og 5 stk. 2 behandles efter samme regler som forslag til opløsning af foreningen (paragraf 7).

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst omfatte: Valg af dirigent, bestyrelsens beretning og regnskab, indkomne forslag, valg af bestyrelse, revisor og suppleanter samt eventuelt.

Forslag til lovændringer skal være opført på generalforsamlingens dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsens flertal eller af mindst 30 medlemmer, der skriftligt ytrer ønsker herom. Den skal da afholdes senest en måned efter begæringens fremsendelse.


6. ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Valgperioden er to år, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stilles til valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen kan ved 3/4 flertal supplere sig med højst to medlemmer ud over det af generalforsamlingen godkendte antal.

Generalforamlingen vælger revisor og revisorsuppleant.

Regnskabs- og medlemsåret følger kalenderåret.


7. Opløsning af foreningen kan vedtages på ordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer deltager i afstemningen.

Hvis mindst 2/3 har stemt for foreningens opløsning, men stemmedeltagelsen har været utilstrækkelig, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med simpelt flertal - uanset antallet (andelen) af de afgivne stemmer. Foreningens aktiver skal ved foreningens opløsning anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.

Således vedtaget på Militærnægterforeningens ekstraordinære generalforsamling d. 17. februar 1990.