Operation Kirkeklokke ringer igen

Pressemeddelelse fra Militærnægterforeningen

Forsvarets Efterretningstjeneste skal nu underkastes en særlig undersøgelse, som skal klarlægge, om tjenesten under Den kolde Krig brød forbudet mod at registrere danske statsborgeres lovlige politiske aktivitet.
Jyllands-Posten afslører søndag den 11. oktober 1998, hvordan den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste under hånden udleverede fortrolige oplysninger om danske militærnægtere til den nu afdøde konservative folketingspolitiker Knud Østergård, både mens han var forsvarsminister og senere, da han var menigt folketingsmedlem og dermed ikke havde adgang til fortrolige oplysninger.
Udleveringen af oplysningerne fandt sted til trods for, at FE selv konstaterer i en fortrolig stemplet rapport, dateret 21. september 1971, at foreningen "udover at varetage nægternes faglige og administrative interesser - "mere end nogensinde før fremtræder som et rent oplysnings- og serviceorgan"".
Med andre ord fortsatte Forsvarets Efterretningstjeneste overvågningen og registreringen af lovlig politisk aktivitet mindst to år efter VKR-regeringens forbud mod registrering af lovlig politisk aktivitet.
"Skal man tage FE-officerernes interne rapporter for gode varer, må de have løjet ved kommisisonsdomstolen" i 1977, i forbindelse med Operation Kirkeklokke konkluderer Jyllands-Posten.
Forelagt Jyllands-Postens nye oplysninger gør forsvarsminister Hans Hækkerup (S) det klart, at han vil bede den øverste militære anklager, generalauditøren, om at foretage en tilbundsgående undersøgelse af alle sagens aspekter.
Militærnægterforeningen hilser Forsvarsministerens initiativ om en undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjenestes registrering af lovlig politisk virksomhed velkommen.
Dog er Militærnægterforeningen ikke enig med ministeren i formen, idet Militærnægterforeningen frygter, at undersøgelsen ikke bliver uvildig.
Militærnægterforeningen konstaterer på baggrund af Jyllands-Posten artikel, at Forsvarets Efterretningstjenestes officerer har løjet over for Kommisionsdomstolen af 1977.
Militærnægterforeningen finder det derfor rigtigst, at denne kommissionsdomstol bliver genåbnet, og hvis ikke det kan lade sig gøre, at Forsvarets Efterretningstjeneste bliver inddraget i en uvildig undersøgelse af Politiets Efterretningstjeneste.
På foreningens vegne

Holger Terp - 12. oktober 1998