Forvaltningslyrik om våbeneksport

Alt omkring dansk våbeneksport er hemmeligheder.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret august 2000

Se temaet
 

Dokumentation

Alt omkring dansk våbeneksport er hemmeligheder. På europæisk niveau er Danmarks eneste konkurrent Grækenland - ikke i størrelsen af eksporten, men i den totale mangel på både offentlig og parlamentarisk kontrol.
Danmark meldte i 1998 om 219 tilladelser til våbeneksport og 2 afslag. Det var det første lille glimt af offentlighed og skyldes den såkaldte "Code of Conduct" - et sæt regler for opførsel ved våbeneksport, som en del lande både i og uden for EU har tilsluttet sig. Danmark brillierede her som et af de få lande, der ikke ønskede at angive våbeneksportens værdi. Næste rapport ventes i oktober 2000.
Trods utallige henvendelser gennem en årrække, har den danske stat fastholdt en alenlang række af afslag på de mest banale spørgsmål. Nedenstående brev er et godt eksempel på ministeriernes "forvaltningslyrik".
Justitsministerriet meddeler i brevet, at de har gennemskuet mit forsøg, der "tilsigtede at skabe adgang til en ubestemt flerhed af sager". Eller på dansk, at få en generel tilladelse til at se en række papirer.
Jeg har tidligere fået skabt en sådan "meroffentlighed" omkring de danske produktionstilladelser - men alle forsøg på en tilsvarende åbenhed indenfor våbeneksporten er strandet.
Det har vores skiftende regeringer vel deres grunde til, men Justitsministeriet har dog aldrig forsøgt sig med en reel argumentation for beslutningen. Det ville nok også bare give problemer, for alle vores nabolande har for længst tilsidesat myter om problemer i forhold til "konkurrenceforhold" og "nationens sikkerhed" - og har åbnet for arkiverne.
Men Danmark?

JUSTITSMINISTERIET
Civil- og Politiafdelingen
Civilkontoret
SLOTSHOLMSGADE 10
1216 KØBENHAVN K.
33 92 33 40 TELEFAX 33 93 35 10
KMT00785/Sagsbeh.: krnt
J. nr. 1997-506-0051

Den
14 AUG. 1997

Journalist Tom Vilmer Paamand
[ ... ]


Ved skrivelse af 28. maj 1997 ansøgte De om aktindsigt i nugældende tilladelser til eksport af krigsmateriel givet til selskabet Wejra A/S. Justitsministeriet oplyste i den forbindelse ved skrivelse af 9. juni 1997, at man ikke havde meddelt selskabet sådanne tilladelser, som for tiden var gældende.
 
Ved skrivelse af 2. juli 1997 ansøgte De herefter om aktindsigt i nugældende tilladelser til eksport af krigsmateriel, der er givet til 26 virksomheder anført på en vedlagt liste ("Liste over firmaer med eventuel tilladt våbeneksport").
 
Ved skrivelse af 11. juli 1997 meddelte Justitsministeriet Dem, at anmodningen om aktindsigt ikke kunne imødekommes.
 
Begrundelsen var, at anmodningen ikke opfylder kravene i offentlighedslovens § 4, stk. 3, hvorefter en begæring om aktindsigt skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Justitsministeriet lagde ved afgørelsen vægt på, at Deres ansøgning reelt tilsigtede at skabe adgang til en ubestemt flerhed af sager. Man henviste Dem derfor til nærmere at præcisere, hvilke konkrete udførselstilladelser, De ønsker aktindsigt i.
 
Ved skrivelse af 21. juli 1997 har De gentaget Deres anmodning om aktindsigt i nugældende tilladelser til eksport af krigsmateriel til A/S De Smithske (DESMI), der er anført som den første virksomhed på den ovenfor nævnte liste.
 
I den anledning skal Justitsministeriet meddele, at anmodningen om aktindsigt ikke kan imødekommes.
 
Justitsministeriet kan henholde sig til den begrundelse, der er anført i ministeriets afgørelse af 11. juli 1997.
 
Det ændrer således ikke Justitsministeriets vurdering af sagen, at De nu blot søger om aktindsigt for så vidt angår en enkelt af de virksomheder, der er opført på den tidligere fremsendte liste.
 
Efter Justitsministeriets opfattelse kan reglerne om aktindsigt ikke anvendes med henblik på at klarlægge, om der foreligger en given sag. En ansøgning om aktindsigt i henhold til offentlighedslovens §4, stk. 3, skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med.
 
Justitsministeriet må således på ny henvise Dem til nærmere at præcisere Deres anmodning.
 
Justitsministeriet henviser i øvrigt til ministeriets skrivelse af 11. juli 1997.

P. M. V.
E. B.

Lis Hjortnæs


 
> Se andre artikler om dansk våbenproduktion.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret august 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand