Tak for opmærksomheden...

"PET har fundet det nødvendigt ikke at oplyse, hvorvidt De er registreret": Vicerigspolitichef Birgitte Stampe

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret marts 2002

Se temaet
Til
Politiets Efterretningstjeneste
Politigården
Ridderstræde 1
8000 Århus C Lisbjerg 19/3-1998

Ang: Aktindsigt i registrering
Det er kommet frem i pressen, at PET-agent Anders Nørgaard infiltrerede "Regnbuebevægelsen" i Århus i begyndelsen af 80erne.
Jeg er lidt forvirret over, at Politiets Efterretningstjeneste hele tiden taler om "Regnbuebevægelsen". Det fremgår, at infiltreringen foregik i den lille bogcafé Regnbuen. Den rummede et utal af foreninger og aktiviteter, men aldrig en formaliseret "Regnbue- bevægelse".
På den ene side glæder det mig at høre, at der den gang var nogen der lyttede til os. Vores mange diskussioner om krig og fred, og hvordan det danske samfund kunne forbedres, fortjente dette større publikum.
Men det skuffer mig, at en langvarig og daglig overvågning fra jeres side kan efterlade sådanne misforståelser. Disse fejlfortolkninger kunne undgåes, hvis I havde meldt klarere ud og simpelthen havde spurgt os.
Jeg var ikke med i nogen "Regnbuebevægelse" dengang, men var en glad deltager i en række aktiviteter i og omkring bogcaféen Regnbuen. Jeg vil derfor tilbyde - eller nok snarere forlange - at læse korrektur på de rapporter, I har liggende på mig.
For ikke at øge jeres åbenlyse forvirring vil jeg tilføje, at jeg nu er med i en "Regnbuebevægelse" - et internationalt hippie-sammenrend, der også kaldes "Rainbow". Hvis der er andre af mine aktiviteter, I er i tvivl om, er I altid velkommen til at spørge.
Med venlig hilsen Tom Vilmer Paamand

 

Vicerigspolitichefens svar...

Rigspolitichefen
Afd. G - Politiets Efterretningstjeneste
Borups Allé 266 - 2400 København NV 8. april 1998
 Brevnr. 170
I en skrivelse af den 19. marts 1998, anmodede De om aktindsigt i registreringer hos Politiets Efterretningstjeneste vedrørende Deres person.
Ved skrivelse af den 26. marts 1998 meddelte Politiets Efterret- ningstjeneste Dem, at man af ressourcemæssige grunde endnu ikke havde færdigbehandlet Deres anmodning, samt at en afgørelse måtte forventes at foreligge om senest 20 dage.
Politiets Efterretningstjeneste har forstået Deres henvendelse som en anmodning om indsigt i eventuelle registreringer og sagsakter vedrørende Deres person.
I den anledning skal man indledningsvis meddele, at Politiets Efter- retningstjenestes formål først og fremmest er at overvåge, forebygge og modvirke de forbrydelser, der er nævnt i straffelovens kapitler 12 og 13, det vil sige forbrydelser mod statens sikkerhed og mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v. Politiets Ef- terretningstjenestes hovedopgaver i denne relation kan i overskrifts- form beskrives som kontraspionage, kontraterrorisme, kontraekstre- misme, bekæmpelse af visse former for organiseret kriminalitet samt hindring af spredning af masseødelæggelsesvåben.
Politiets Efterretningstjenestes registreringer har navnlig til for- mål at virke som et arbejdsredskab for tjenesten i forbindelse med efterforskningen.
På baggrund af de særlige arbejdsopgaver, der påhviler Politiets Efterretningstjeneste, er det efterretningstjenestens opfattelse, at det typisk ikke kan oplyses, at en person er registreret, idet en sådan oplysning i sig selv kan medføre afgørende skadevirkninger for efterretningstjenestens virksomhed. I disse tilfælde kan der natur- ligvis heller ikke gives indsigt i de oplysninger, der måtte findes.
 
2
Det kan normalt heller ikke oplyses, at efterretningstjenesten ikke er i besiddelse af oplysninger om en person. I givet fald ville per- soner, der ikke modtog et sådant svar, kunne slutte sig til, at efterretningstjenesten er i besiddelse af oplysninger om dem med de ovenfor nævnte skadevirkninger til følge.
På den anførte baggrund er det efterretningstjenestens praksis, at man - med mindre der foreligger særlige omstændigheder - ikke oplyser personer om, hvorvidt man er i besiddelse af oplysninger om dem.
Politiets Efterretningstjeneste har efter en konkret vurdering fundet det nødvendigt ikke at oplyse, hvorvidt De er registreret, eller om man i øvrigt er i besiddelse af oplysninger om Dem.
Politiets Efterretningstjeneste skal som grundlag for afgørelsen hen- vise til egenaccesreglen i offentlighedslovens § 4, stk. 2 sammen- holdt med undtagelsesbestemmelserne til reglerne om aktindsigt i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 1 og 3, der peger på væsentlige hensyn til blandt andet statens sikkerhed samt forebyggelse, op- klaring og forfølgning af lovovertrædelser.
Det skal endelig bemærkes, at offentlighedsloven efter lovens § 2 ikke finder anvendelse på sager indenfor strafferetsplejen samt, at lov om offentlige myndigheders registre ikke finder anvendelse for registre, der føres for Politiets Efterretningstjeneste, jf. lovens § 31.
Denne afgørelse kan påklages til Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.
Birgitte Stampe vicerigspolitichef
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret april 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >