Bekæmpelse af vold - terror lokalt og globalt

På lokalt plan kan dette være en opvarmningsøvelse. Vi går fra det "lette" og senere til det "svære.".

Af Aage Staffe - 12/11 2001

Se temaet
Vi har i Danmark, i Sverige og ude i den store Verden kunnet registrere en eskalerende vold i forbindelse med demonstrationer.
  1. Redegør venligst for hvilke tiltag du og din organisation har taget og vil tage for at formindske eller eliminere vold i forbindelse med demonstrationer.
  2. Budgetforslag med en kraftig forøgelse af politiets budgetter er ved at blive udarbejdet, hvilke andre foranstaltninger kan du foreslå?
Værd at vide - værd at huske
Det er vor opfattelse at ved demonstrationer er der hidtil udøvet unødig vold.
Kan vold undværes? Undgås?
De stadigt kraftigt øgede bevillinger igennem år til politiets "kampudstyr" indikerer, at vort parlamentariske system med dets politikere hylder tesen og princippet, at "Ret og magt har den part, der har den største kanon eller den største knippel."
  1. ·Deler du dette synspunkt? Hvis du ikke gør det, vil du da stemme imod, at politiet udstyres med mere voldsudstyr?
  2. ·Et af hætteforbudets formål er, at vold- og hærværksmænd kan identificeres med henblik på retsforfølgelse. Politiets kampuniformer, skjolde, visirer bevirker, at voldelige politifolk ikke kan identificeres af andre end kollegerne. Dermed vanskeliggøres eller forhindres retsforfølgelse. Finder du, at det bedrer befolkningens tillid til politiet? Er denne forskelsbehandling rimelig i et retssamfund? Hvilke ændringer vil du foreslå? Spar os for henvisning til Ligestillingsrådet.
Vil du finde frem til og offentliggøre udgifterne indenfor de sidste fem år til
  1. Hvad har samfundet investeret i kroner og øre til politiets kampudstyr?
  2. Hvad beløber overtidsbetaling sig til i forbindelse med demonstrationer og i hvilket omfang har man tilsidesat politimæssige opgaver?
  3. Hvad beløber lægebehandling med efterfølgende sygefravær sig til for skadede personer i forbindelse med demonstrationsvold? Revalidering af kvæstede, samt erstatninger til invaliderede må der kunne sættes tal på. Hvad har retshandlinger og strafafsoning kostet? Vi foreslår straf i form af kurser i IKKEVOLD, hvad gør du? Hvor meget har forsikringsselskaber måtte betale i erstatning for udført hærværk?
Gør din pligt - kræv din ret?
I og med, at vi har ret til at demonstrere, har vi da også pligt til at overholde de demokratiske spilleregler? Betyder dette, at man er forpligtiget til ikke at bruge vold.
En gensidig forpligtigelse? Vi vil opfordre til debat til en dialog mellem de involverede parter. Hvad gør du?
Måske kan Gandhi, der med IKKEVOLD rejste et folk og befriede det fra en brutalt kolonimagt, blive fødselshjælper, han udtalte om løsning af konflikter:
1.        Hvis målet er et samfund, der ikke hviler på undertrykkelse, kan vold ikke anvendes for at nå dette mål.
2.        Fjenden er ikke en person, men det system, personen repræsenterer. - „Hvad hjælper det, at vi hugger hovederne af englænderne eller af de indiske fyrster? Det er bedre at kæmpe for, at få modstanderen til at indse sine fejl ved at have skabt et uretfærdigt system. En sejr er, at se modstanderen omvendt, ikke at se ham død. For at omvende ham skal man ikke ydmyge eller overliste ham. En forudsætning for at dette kan lykkes er en grundlæggende tillid til, at det er muligt at få folk til at ændre standpunkt og holdning ved at tale til fornuft og følelser".
3.        Om civil ulydighed sagde han:
4.        Af alle de forskellige aktionsformer var den, den sidste udvej. - „Kun den, der nærer respekt for loven, kan tillade sig at bryde den". Civil ulydighed er uden det voldelige element. En civil modstandskæmper ignorerer statens autoritet. Han sætter sig uden for loven og lader hånt om enhver umoralsk lov, og han forfalder aldrig til at bruge vold og sætter sig aldrig til modværge, han lægger faktisk op til at blive arresteret.

Der er ingen vej til fred: Fred er vejen.
Hvad kan spares i lidelser, i kroner og ører ved at bruge sund fornuft og IKKEVOLD?

Da sandsynligheden taler for, at det drejer sig om uhyrlige summer, kan man da i en forsøgsperiode afsætte beløb til ikke voldelig forsøgsløsninger? Det må alt andet være billigere og mere humant.
En dialog er nødvendig. En fordomsfri debat mellem ordensmagten og organisationer, der skal gennemføre demonstrationer, men uden råben og uden den sædvanlige ekspertbistand kan man måske fjerne den gensidige frygt og mistillid og måske nå frem til en rammeaftale i en forsøgsperiode. Vi foreslår at både politi og demonstranter bærer tydelige tegn, der kan identificere personen. En sidegevinst kan blive, såfremt arrangøren af demonstrationen opretter et ordensværn i samarbejde med ordensmagten, at ballademagere og provokatører forhindres i at provokere til vold.
Man bør i baghovedet have Gandhis ord: "En forudsætning for at det kan lykkes er en grundlæggende tillid til, at det er muligt at få folk til at ændre standpunkt og holdning ved at tale til fornuft og følelser".
Kan voldelige personer betragtes som bærere af en smitsom sygdom, der kræver behandling over et ubestemt tidsforløb? Er anvendelse af vold kendetegnet for et sygt samfund? Har du en mening?
Global terror
Fra andedammen til den store verden - til det helt svære?

Terroraktionen i New York med drab på et endnu uafklaret antal sagesløse ofre, velsagtens omkring 6.000 har bragt angst og frygt til overfladen og bevirket at supermagten USA med tilhørende randstater bl. a. Danmark har erklæret krig. Vort parlamentariske system og de internationale organisationer (EU bl.a.) skylder at oplyse os om:
1. Hvem vil man bekrige?
2. Hvordan vil man føre krigen?
3. Hvad må krigen koste?
4. Hvad er terror? Hvad er en terrorist?

Hvor langt vil du tillade dem at gå? Krigens omkostninger bør opgives i:
Menneskers død, lidelser og udsalget af eller tilsidesættelsen af demokratiske værdier, såsom de retsmæssige garantier, som borgere efter generationers kamp sædvanligvis har eller har haft ifølge forfatning og konventioner.
Krigens omkostninger bør beregnes og omsættes til goder for Den tredje Verdens befolkninger. Overlevelseskriteriet er 2.000 kalorier pr. individ pr. dag.
I E.U. og på Christiansborg er man i fuldt firspring ved at vedtage terrorlove.
Lad os tænde alle advarselslamper og opfordre også dig til at reagere.
Modstandskamp - Frihedskamp vil altid blive betegnet af magthavere som terror. Under besættelsen var modstandsfolk terrorister, efter besættelsen var de blevet til „helte." Den danske stat har i snart mange år udbetalt hædersgaver til personer, som selv samme stat tidligere betegnede som terrorister. Tillad os at være forvirrede.
Er en kamp for at frigøre sig fra et undertrykkende styre terror? Ændrer definitionen sig i det øjeblik styret er overvundet? Er enhver form for retssikkerhed dermed en saga blot? Samarbejdspolitikernes definitioner under og efter besættelsen bekræfter karruselturen. Man har et standpunkt til man finder et nyt under gulvtæpperne. Bekvemmelighedspolitik? Med de hidtil førte argumenter kan Danmarks betingelsesløse deltagelse i krigen på USA´s side, på det foreliggende grundlag betyde godkendelse af et hvilket som helst diktatorisk styres adgang til bekæmpelse af enhver form for modstand mod undertrykkende magtanvendelse, dermed vort og hr. Nyrups farvel til demokrati, frihed, lighed og broderskab.
Konsekvensen bliver tilsidesættelse af vor fundamentale retssikkerhed dvs. tilsidesættelse af vor forfatning. Skal vi derfor have valg til ny Grundlov? Eller?
Konsekvensen bliver, at asylsager fremtidig forvandles til straffesager, da asylsøgere hidtil i almindelighed hævder, at de er flygtet pga. forfølgelse fra magthavere. De er altså terrorister. Hvad kan skatteborgeren fremtidigt spare i kroner? Et lille hurra - eller? Fiktiv besparelse? Du bedes redegøre for dine synspunkter.
Giver også Danmark grønt lys for bekæmpelse af de kræfter, vi hidtil har ønsket at støtte i bestræbelserne på at skabe en bedre verden?
Hvad er terrorisme? Lidt til eftertanke.
Den danske modstandsbevægelse bestræbte sig uanset de sidste års lumre kritik på at skåne værdier og liv. Os bekendt fandt kun i et tilfælde et attentat sted, som er sammenligneligt med andre landes organisationers strategier –(terror). Det var et sprængstofattentat 28. oktober 1943 mod værtshuset MOKKA på Strøget i København. Tilfældige gæster blev dræbt og lemlæstet. Bod 5 millioner kr., idømt af tyskerne. Modstandsbevægelsens ledelse tog skarpt afstand fra aktionen og hvorfor så det? Sabotagens (modstandskampens) popularitet, omfang og effektivitet var afhængig af den folkelige opbakning. Denne blev kun opnået ved at sabotører igen og igen tog hensyn og flere gange risikerede egne liv og lemmer for at skåne andre - de sagesløse.
Brug af vold - uden andet mål end at sprede angst - frygt - ved at ramme tilfældige og sagesløse opfattede den danske modstandsbevægelses ledelse som terror.
Hvordan opfatter du det i dag?
Hvem udfører terror? Traditionelle definitioner
Statslig terror
benævnes krig evt. borgerkrig. Denne terrors udøvere er oftest korrupte, diktatoriske marionetfigurer styret af højfinansens bagmænd.
Organisationer eller enkeltpersoner uanset mål og midler. Terroristerne kan tilhøre et utal af organisationer med et bredt spektrum af mål midler og metoder. Yderpunkter kan belyses ved modstandsbevægelser, der bekæmper undertrykkelse og organisationer, der forsøger at bevare det undertrykkende styre. Sidstnævnte er styrets forlængede arm og rekrutteres sædvanligvis blandt lejesoldater og lejemordere.
Terrorens mål direkte og indirekte?
Ved at udøve blind-tilfældig vold på sagesløse kan magt bevares eller styrtes. Heri intet nyt. Dermed kan krige startes og dermed kan aktionærer i våbenindustrier sikres mere profit. Har du indsigt i kriminelle kredses infiltrering i USA´s våbenindustri og dermed i USA´s regering? Skønner du behov for en international kontrol?
Terrorens virkemidler?
Statslig terror. Eksempler findes i overflod. Den nazistiske terror i Danmark nu og dengang. Schalburgtage - terrorsprængninger af persontog med kvinder og børn - clearingmord - gadenedskydninger var karakteristiske for nazistisk terror i Danmark.
Det ubændige had, den skabte hindrede forsoning.
Privatiseret terror: Igen falder man i svime over menneskets evne til at sprede ondskab. Clearingmord, gidseltagning, flykapringer er kun lidt fra menuen.
Terrorens virkninger - direkte og indirekte?
Frygt - angst - had er nogle forudsætninger for krig.
En krigsførelse, der uden anden hensigt end at sprede rædsel - frygt - angst ved at tilfældigt at ramme sagesløse, fører ikke mod demokratiers mål, som må være sejr over voldsmagter. (Dette indebærer, at „fredsbevarende" bombninger er terrorhandlinger.) Tværtimod spreder man had og vanskeliggør eller rettere gør en forsoning med deraf følgende fredelige tilstande, umulig.
Lad os pege på lidt uhyrligheder.
Bombeflyene over Afghanistan beskydes med missiler, som USA i sin tid leverede, da en anden forbryderisk supermagt, nemlig Sovjet boltrede sig i de afghanske bjerge. Pakistan er med sin muslimske befolkning et nøgleområde i den nuværende krig. Pakistan har atomvåben. Kender du leverandøren? Hvem kontrollerer og har magt til at forhindre, at de bliver brugt i en overløbshandling? Supermagternes krigsforbrydelser igennem årtier må som konsekvens føre til, at demokratierne fremsætter krav om effektiv kontrol og at konflikter også denne (krige) skal være i FN´s regi.
Vil du kræve krigen i Afghanistan overført til FN?

USA er ikke entydigt et land kun bestående af krigsliderlige forbrydere.
Hvorfor ikke finde de positive kræfter og skabe fælles strategier?
Hvad kan de så være?
Afrustning. Global destruktion af ødelæggelsesmidler (også fra Første og Anden Verdenskrig). Kontrol med og indsigt i fabrikation af våben og ødelæggelsesmidler. Trafikforbud for ubåde og fly, der futter rundt med A og B-bomber. Hvad har du gjort og hvad vil du gøre for at begrænse - hindre våbenfabrikation også på dansk grund?
Internationale love og domstole, for nærværende er det den, der har den største kanon, der har retten. Bør de nordiske lande i langt højere grad spille en rolle?
Gældssanering af ulandsgæld. Kan ændring af ulandshjælp fra at være eksport af vestlig, industrialiseret arbejdsløshed til en værdig betaling af varer produceret i ulande?
Vi synes man skal eftergive den gæld ulandene blev påført i den periode, hvor Den kolde Krig fremmede pseudoudemokratiske diktaturers korruption, og efterlod befolkninger i borgerkriges skygge. Hvad synes du? hvad vil du gøre?
Skal terrorismen stoppes på længere sigt vil det være nødvendigt ved demokratiske metoder at indføre ligestilling også socialt, og det kan kun ske ved dialog. Kan de brede befolkninger få troen på og gøre en indsats for demokratiet, har vi en chance, ellers ikke. Hvis de brede befolkninger i alle lande tager afstand fra terrorismen og vil bekæmpe den, vil terroristerne ikke kunne fortsætte galskaben. Vi har i dummerkassen mødt ekspert efter ekspert - hvornår fremsættes konstruktive løsningsforslag? Er man i virkelighedens verden utroligt dumme i al sin ekspertviden - eller bare ualmindelige sløve hølæs? Kom med løsningsforslag - strategier og vi andre følger måske trop.
Det kræver offervilje og positiv tænkning. Den har vi, men har du?
Glem ikke at modstandsbevægelsens resultatliste ville have set noget anderledes ud, hvis ikke den danske befolkning aktivt havde støttet modstandskampen. Terror er sædvanligvis ret svær at udføre i en befolkning, der bekæmper terror.
Vi venter med største forventninger på dit svare. Husk vort kryds afhænger af dit svar.
En af de forvirrede. En der var terrorist - senere "helt" - med fast statslig hædersgave.
Aage Staffe
Forfatter til: En smededreng går til modstand.

Ministre, politiske partier, deres folketingskandidater, organisationer herunder de respektive repræsentanter for politi og dets organisationer bedes besvare nogle spørgsmål. Tillad at gøre opmærksom på, at vi meget nøje vil vurdere svarene, før vi sætter vore kryds ved kommende valg.

På vegne af forvirrede
Aage Staffe
Præstemarksvej 9
4040 Jyllinge
mail: aage.staffe@12move.dkSend gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret november 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >