Et frinummer varer ikke evigt

Enhver mand regnes for forsvarsvillig, og kan blive indkaldt til militæret - selvom han trak frinummer eller blev erklæret utjenstdygtig.

Af Tom Vilmer Paamand - 1987

Se temaet
Sessionsbesøget i 19-årsalderen har de fleste lykkeligt glemt, hvis de undgik at blive indkaldt. Jeg havde ærlig talt heller ikke skænket min evt. tilknytning til militæret mange tanker, siden jeg dengang fik at vide, at jeg var fritaget.
Det fritog mig nemlig osse for kravet om at tage officiel stilling til, om jeg ville være militærnægter eller ej. Siden dengang er antallet af nægtere faldet drastisk, hvilket jeg efterhånden kom til at tænke på bl.a måtte skyldes alle frinumrene. Reelt må der jo nu gå en masse potentielle nægtere omkring, som p.g.a. indskrivningsprocedurerne aldrig bliver presset til at tage stilling -og som derfor nu bliver taget til indtægt for den stigende forsvarsvilje.
Provokeret af nogle avisartikler om 'de forsvarsvenlige unge' besluttede jeg så for nogle år siden at melde mig ud. Da mange ikke har gjort det, gengiver jeg noget af min brevveksling med Værnepligtsstyrelsen her.
 
Kære Militær...
I mit første brev bad jeg blot om lidt oplysninger:
 
 
"Jeg var på session i foråret 1977, og blev der erklæret betinget tjenstdygtig, samt trak frinummer. Senere har jeg så fået et brev fra Civilforsvarsstyrelsen om at jeg er overført til Civilforsvaret i henhold til § 31, stk 1a.
Jeg stødte tilfældigt på disse gamle papirer forleden, og kom til at tænke på, at de må betyde, at jeg figurerer i statistikkerne som en af de forsvars-villige unge'.
Det har jeg bestemt ikke lyst til, så vil I ikke sende mig en vejledning om hvordan jeg kan blive registreret som militærnægter."
 
 
Få dage efter modtog jeg to forskellige breve. Det første havde omgående fået mig til at blive nægter, hvis jeg ikke allerede var i gang med det:
 
 
"Civilforsvarsstyrelsen har ved skrivelse gjort Dem bekendt med, at De er blevet fritaget for indkaldelse til den normale værnepligtstjeneste, og at De som følge heraf og i medfør af civilforsvarslovens § 31, stk. la, er overført til civilforsvaret. Hertil kan De i en beredskabssituation indkaldes indtil udgangen af det kalenderår, hvori De fylder 50 år. For Deres vedkommende betyder det, at De af Civilforsvarsstyrelsen i påkommende tilfælde er bestemt til at skulle forrette tjeneste ved et under Politiet hørende Civilforsvarsordenskorps. Dette korps har til opgave ved bl.a krigsmæssige skader på byen at bistå politiet ved opretholdelsen af ro og orden samt varetagelse af forskellige andre opgaver i det skaderamte område, med det formål at mindske følgerne mest muligt for den berørte del af befolkningen..."
 
 
Det andet brev var fra Værnepligtsstyrelsen. Ud fra mine sparsomme adresseoplysninger havde de fundet mit cpr-nummer frem og skrev:
 
 
"Hoslagt følger en vejledning vedrørende overførsel til civilt arbejde. Det skal fremgå af en eventuel ansøgning, om fritagelse søges af samvittighedsgrunde."
 
 
En underlig formulering, da fritagelse kun kan ske af samvittighedsgrunde. Dette skriver de da også klart i vejledningen. Desuden skal ansøgningen "være indsendt inden 4 uger efter modtagelse af indkaldelsesordre", men den værnepligtige er dog ikke "afskåret fra at indsende ansøgning før dette tidspunkt", så det gjorde jeg.
 
Store armsving
Jeg synes nu nok, at jeg havde lyst til at fortælle dem mere end blot de minimale krav, så jeg gav min ansøgning hele armen. Lidt bombastisk at genlæse nu, men velment:
 
 
"... Dette at ville forsvare sit fædreland med våben i hånd, kan jeg på ingen måde identificere mig med. De tilfældige mennesker, som jeg i en krigssituation ville skulle forsvare mig imod, kan jeg ikke have lyst til at skade. Det er ikke deres skyld, at de er blevet placeret som mine fjender. De styrende hjerner befinder sig altid i sikkerhed langt bag fronten.
Jeg vil gerne forsvare den lille plet jord, jeg tilfældigvis er født på, mod at miste de af dens nationale særpræg, som jeg holder af. Men den kamp skal kæmpes hver dag, og er en kamp mod militarisme og monopoler. Den kræver, at alle tør kæmpe for ting, de finder rigtige, selvom høje myndigheder med magten siger dem imod.
Derfor er det fantastisk vigtigt, at hæren fratages sin magt til at tvangsopdrage unge knægte til et liv underlagt en altdominerende hakkeorden. Denne opdragelse må bære en væsentlig del af skylden for at de mest indlysende samfundsændringer går så trægt.
I en krigssituation ønsker jeg kun at være underlagt mine egne luner. Jeg vil selv kunne bestemme i hvilken retning, jeg vil løbe min vej.
Derfor ønsker jeg ingen tilknytning til nogen som helst af de etablerede korps og værn."
 
 
 
Fritagelse, men fra hvad?
Jeg benyttede med vilje ikke det magiske ord "samvittighedsgrunde" - da det gerne skulle lyse ud af mine egne begrundelser. Svaret kom hurtigt:
 
 
"Det meddeles herved, at Værnepligtsstyrelsen har imødekommet Deres ansøgning om overførelse til civilt arbejde. Det bemærkes, at værnepligtige kun en gang kan overføres til civilt arbejde.
Da de er fritaget for indkaldelse til tjeneste ved det kommunale civilforsvar under normale fredsforhold, vil De kun blive indkaldt til civilt arbejde, såfremt der opstår en beredskabssituation, der medfører indkaldelse af de ved det kommunale civilforsvar registrerede værnepligtige. Der er dog intet bestemt om det eventuelle civile arbejdes form og varighed."
 
 
Det var en noget ulden fritagelse, som der ikke stod noget om i vejledningen. Jeg havde udtrykkeligt bedt om at komme helt ud - så jeg måtte spørge igen:
 
 
"Det er helt fint, at I har overført mig til civilt arbejde. Men jeg forstår ikke rigtigt jeres følgende formuleringer.
I skriver noget om at jeg i en beredskabssituation vil blive indkaldt til et eller andet ubestemt civilt arbejde. Det lyder ikke videre betryggende. Som jeg skrev i mit brev:
"I en krigslignende situation ønsker jeg kun at være underlagt mine egne luner. Jeg vil selv kunne bestemme i hvilken retning, jeg vil løbe min vej."
Det virker ikke som om mine ønsker og jeres ideer stemmer overens. Jeg vil derfor bede om en kraftig uddybning af, hvad I havde tænkt jer at bruge mig til."
 
 
 
En sludder for en sladder
Det tog dem et par uger at finde et svar, som til gengæld ikke forklarede noget som helst:
 
 
"I anledning af Deres brev ... skal man meddele, at værnepligtige, der overføres til civilt arbejde, indkaldes til en erstatningstjeneste ved civilt arbejde, dersom den værnepligtskategori, som de tilhørte inden overførelsen, bestemmes til indkaldelse af et vist omfang.
Da der ikke er truffet nogen bestemmelse om, hvordan og i hvilket omfang de civilforsvarsregistrerede værnepligtige i givet fald skal indkaldes i en beredskabssituation, er der følgelig heller ikke truffet beslutning for civile værnepligtiges vedkommende. Det bemærkes dog, at den eventuelle civile værnepligt i henhold til loven om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde ikke må tjene militære forhold."
 
 
Så blev jeg så lidt klogere, og længere orkede jeg ikke at gå i den omgang. Fritagelse for militærtjeneste og overførsel til civilt arbejde betyder altså ikke at man ikke skal tvinges til at deltage i en given 'beredskabssituation'.
Det lader dog til at være fuldt legalt, at love dem at nægte til den tid...
 
Meld dig dog ud!
Hvis du er uindkaldt mand, fredselsker og endnu ikke registreret som nægter - bør du gøre et af to:
Gør enten som ovenstående, og få formel nægter-status uden værnepligt - eller meld dig frivilligt til militæret(!) - og nægt, når du får indkaldelsen. Derved får du ret til militærnægtertjeneste.
Denne sidste mulighed for aktiv og betalt samfundstjeneste forpassede jeg, ved at lade mig registrere som nægter uden at have modtaget indkaldelse. Dette slagsmål handler min næste artikel om.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret august 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >