Se NATO-fodnoterne: Alternativ dansk sikkerhedspolitik 1982-88

I 1980erne fik presset fra fredsaktivister både socialdemokrater og en borgerlig regering til at støtte kampen mod atomvåben.

Af Tom Vilmer Paamand - 1988

Se temaet


plakat 1980erne største problem på fredsfløjen var, at atommagterne havde oprustet helt til bristepunktet. I Danmark sad borgerlige regeringer på magten, men blev presset af fredsaktivister og oppositionspartier til en fredeligere kurs.

Et af værktøjerne i folketinget var de såkaldte "NATO-fodnoter", en lang række dagsordener oftest vedtaget af et "alternativt sikkerhedspolitisk flertal" - Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet, sammen med Socialistisk Folkeparti og Venstresocialisterne (RV, S, SF og VS). Det Radikale Venstre spillede en kronisk dobbeltrolle, for partiet støttede den borgerlige regerings økonomiske politik, men ikke dens udenrigspolitik.

Seks gange stemte en borgerlig regering med Centrumdemokraterne, Konservativt Folkeparti, Kristeligt Folkeparti og Venstre (CD, KD, KF og V) selv for disse "fodnoter" - med statsminister Poul Schlüter og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen i front, og oftest stemte den ikke imod.

Det gjaldt fx vedtagelsen i 1987 af, at USAs radar i Thule ikke måtte bruges til antiraketsystemer. Thule-fodnoten var rettet mod SDI, USAs Star Wars-program. Andre af de fælles vedtagelser var rettet mod NATOs såkaldte dobbeltbeslutning om opstilling af nye atomraketter i Europa, som en forskruet reaktion på Ruslands nye missiler - hvor fredsbevægelsen i stedet krævede nedrustning i både Øst og Vest.

Herunder er en lang liste med det alternative sikkerhedspolitiske flertals gode fodnoter, samt link til deres ofte meget underholdende debatter i folketinget.

Se Schlüter-regeringernes stemmer:
Under regeringen Poul Schlüter I (CD, KD, KF og V):

1982

7. december 1982
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget understreger behovet for at tage konkrete skridt til at sikre den afspænding, der er et hovedmål i vor nedrustnings- og sikkerhedspolitik, henstiller folketinget til regeringen, at fremtidige danske bevillinger til opstilling af mellemdistanceraketter over infrastrukturprogrammet indtil videre stilles i bero.

Denne henstilling berører ikke vort øvrige forsvars-, sikkerheds- og nedrustningspolitiske samarbejde i bl.a. NATO og FN.

Vedtaget af: S.
Imod: FP .. samt Thure Barsøe-Carnfeldt (UP) .
Blank: CD, KD, KF, RV, SF, V og VS .. samt Jakob Lindenskov (S) og Otto Steenholdt (Grønland) .
1983

8. februar 1983
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

 • Folketinget opfordrer regeringen til
 • at præge den vestlige holdning under INF-forhandlingerne i Genève, så den foreslåede nulløsning udbygges med et realistisk alternativ til det seneste sovjetiske tilbud,
 • at arbejde for en løsning, der indebærer sådanne reduktioner af SS-20 raketterne, at de vestlige mellemdistanceraketter ikke opstilles, og
 • at støtte realistiske bestræbelser for etablering af atomvåbenfrie zoner, der omfatter begge sider af den skillelinje, der deler Europa.
Vedtaget af: CD, FP, KD, KF, RV, S og V .. samt Thure Barsøe-Carnfeldt (UP) .
Blank: SF og VS.
26. maj 1983
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget henviser til sin dagsorden af 8. februar 1983 bl.a. om, at INF-forhandlingerne i Genève føres frem til et resultat, som gør NATOs opstilling af nye mellemdistancevåben overflødig, og Folketinget tilkendegiver sin støtte til forhandlinger om gensidig fastfrysning og nedbygning på globalt plan af alle typer kernevåben og deres fremføringsmidler, pålægges regeringen ved kommende NATO-møder at fremføre følgende:

 1. Vesten bør være indstillet på om nødvendigt at forlænge forhandlingsperioden vedrørende INF med fastsættelse af en ny tidsfrist.
 2. Mens der forhandles, må ingen opstilling eller forberedelse til opstilling finde sted, således at de nuværende mellemdistanceraketter fastfryses.
 3. De franske og de britiske kernevåben må tælles med, og INF- og START-forhandlingerne bør sammenkobles, hvorfor en fastfrysning også af de strategiske kernevåben bør gennemføres.
 4. Det første mål må være sådanne reduktioner af de sovjetiske SS-20 raketter, at en opstilling af de vestlige raketter undgås.
Vedtaget af: RV, S, SF og VS .. samt Preben Lange (Grønland) .
Imod: CD, FP, KD, KF og V.
Blank: .. Otto Steenholdt (Grønland) og Robert Pedersen (S) .
3. november 1983
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget pålægger regeringen at øve en aktiv dansk indsats for at bremse oprustningen i Øst og Vest efter de retningslinjer, der er nedfældet i dagsordenen af den 26. maj 1983 og bekræftet i statsministerens åbningstale, opfordres regeringen til omgående at tage initiativ til, at NATO-landene foretager en ny politisk vurdering af forhandlingsforløbet, før montering af raketterne iværksættes.

Vedtaget af: RV, S, SF og VS .. samt Knud Lind (FP) .
Imod: FP .. samt Erling Askjær Jørgensen (UP) og Thure Barsøe-Carnfeldt (UP) .
Blank: CD, KD, KF og V .. samt Otto Steenholdt (Grønland) og Robert Pedersen (S) .
10. november 1983
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget bekræfter Danmarks medlemskab af NATO, opfordres regeringen til aktivt at arbejde for, at Danmark forbliver atomvåbenfrit gennem etablering af en nordisk atomvåbenfri zone.

Vedtaget af: RV og S.
Imod: FP og VS.
Blank: CD, KD, KF, SF og V .. samt Erling Askjær Jørgensen (UP) og Uffe Thorndahl (UP) .
1. december 1983
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget pålægger regeringen ved det førstkommende ministerrådsmøde i NATO på Danmarks vegne at tage klar afstand fra den påbegyndte opstilling af de 572 vestlige mellemdistanceraketter og at få denne afstandtagen præciseret i communiqueet, da forhandlingsmulighederne ikke har været fuldt udnyttet.

Folketinget opfordrer endvidere regeringen til at arbejde aktivt for, at forhandlingerne om de europæiske mellemdistanceraketter genoptages hurtigst muligt, gerne gennem en kombination af START- og INF-forhandlingerne. Målet må være sådanne reduktioner af de sovjetiske SS-20 raketter, at en opstilling af de vestlige raketter undgås.

Vedtaget af: RV, S, SF og VS.
Imod: CD, FP, KD, KF og V .. samt Anker Tang Sørensen (UP), Erling Askjær Jørgensen (UP), Thure Barsøe-Carnfeldt (UP) og Uffe Thorndahl (UP) .
Blank: .. Robert Pedersen (S) .
1. december 1983
Forslag om motiveret dagsorden af Geert Petersen (SF) og Steen Folke (VS).:

Folketinget beklager, at Danmark undlod at stemme, da L3 og L43 var til afstemning i FNs generalforsamlings l. komité, selv om et erklæret flertal blandt politikerne i FN-delegationen og i det udenrigspolitiske nævn tilrådede regeringen at stemme for disse to resolutioner, og pålægger regeringen at stemme ja til de to resolutioner, når de kommer til afstemning i FNs plenarforsamling.

Resolutionsforslag L3 var foreslået af Rumænien og gik ud på, at forhandlingerne om mellemdistanceraketterne i Europa skal forlænges, og at der ikke må udstationeres nye raketter, men tværtimod bør ske en reduktion, mens der forhandles. L43 var foreslået af bl.a. Sverige og Mexico og rummede en opfordring til supermagterne om at fastfryse deres nuværende atomare bevæbning, mens der forhandles om reduktioner.

Vedtaget af: RV, S, SF og VS.
Imod: CD, FP, KD, KF og V .. samt Anker Tang Sørensen (UP), Askjær Jørgensen (UP) og Uffe Thorndahl (UP) .
1984

15. marts 1984
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget bekræfter sin positive holdning til oprettelse af en atomvåbenfri zone i Norden.

Vedtaget af: RV, S, SF og VS.
Imod: FP.
Blank: CD, KD, KF og V.
22. marts 1984
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget bekræfter, at Danmarks medlemskab af NATO nu som før bygger på, at NATO er en forsvarsalliance af defensiv karakter.

Vedtaget af: CD, FP, KD, KF, RV, S og V.
Imod: SF og VS.
3. maj 1984
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

 • Folketinget pålægger regeringen i NATO og andre internationale organer
 • at arbejde for, at Danmark forbliver atomvåbenfrit i freds-, krise- og krigstid ved at fremme planerne om at gøre Norden til en atomvåbenfri zone i en større europæisk sammenhæng.
 • Atomvåbenfrie zoner må garanteres af USA og Sovjetunionen.
 • Herudover pålægges det regeringen
 • at støtte alle foranstaltninger, der kan virke tillidsskabende i forholdet mellem Øst og Vest og
 • at benytte enhver lejlighed til at virke for en genoptagelse af forhandlinger om de europæiske mellemdistanceraketter med det formål
 • at begrænse og nedtage disse våben både i Øst og Vest,
 • at støtte et opstillingsstop for mellemdistance- og kortdistanceraketter, således
 • at der kan skabes et bedre grundlag for forhandlinger,
 • at virke for en fastfrysning af alle kernevåben lagre for gennem forhandling
 • at fremkalde en efterfølgende nedskæring, '
 • at medvirke til gennemførelsen af et internationalt forbud mod kernevåbenprøvesprængninger,
 • at deltage i forsøg på at gennemføre en international aftale om forbud mod placering af kernevåben i det ydre rum,
 • at arbejde for en international aftale, herunder mellem NATO og Warszawapagten, om nej til førstegangsbrug af kernevåben af enhver art,
 • at støtte et internationalt forbud mod produktion, oplagring og anvendelse af kemiske og bakteriologiske våben.
Vedtaget af: RV, S og SF.
Imod: FP og FD.
Blank: CD, KD, KF, V og VS.
10. maj 1984
Forslag om motiveret dagsorden af Knud Damgaard (S):

Folketinget bekræfter, at et restbeløb på 48 mill. kr. - der er en del af det samlede forsvarsbudget - udgår som en del af NATOs infrastrukturprogram og hverken direkte eller indirekte kan anvendes til raketopstillinger.
Vedtaget af: S, SF og VS.
Imod: FD, FP og RV.
Blank: CD, KD, KF og V .. samt Robert Petersen (S) .
1. november 1984
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget pålægger regeringen i alle relevante internationale organisationer at arbejde aktivt for, at Danmark forbliver atomvåbenfrit i freds-, krise- og krigstid. Folketinget bekræfter dagsordenen af 3. maj 1984. Folketinget er indstillet på at nedsætte et midlertidigt udvalg til at behandle regeringens redegørelse om dansk sikkerhedspolitik.

Vedtaget af: S.
Imod: FD, FP og RV.
Blank: CD, KD, KF, SF, V og VS.
7. december 1984
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget opfordrer regeringen til sammen med andre nordiske og europæiske lande at føre en aktiv politik i FN og andre relevante internationale organisationer, der forstærker bestræbelserne for afspænding og nedrustning - først og fremmest på atomvåbnenes område. I den forbindelse understreges dagsordenen af 3. maj.

Folketinget pålægger desuden regeringen at arbejde for en udligning af skellet mellem den rige og den fattige verden. Folketinget beslutter at nedsætte et særligt udvalg på 17 medlemmer og stedfortrædere til at behandle foranstående og øvrige elementer, der indgår i regeringens redegørelse om dansk sikkerhedspolitik.

Vedtaget af: RV og S.
Imod: FD og FP.
Blank: CD, KD, KF, SF, V og VS .. samt Otto Steenholdt (Grønland) .
1985

26. marts 1985
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget konstaterer, at Danmark er imod placering af våben i det ydre rum og deltagelse i udforskning og udvikling af dem, at Danmark er tilhænger af bevarelsen og overholdelsen af ABM-traktaten, og at Danmark støtter en ny traktat mellem Øst og Vest, der hindrer en militarisering af rummet, pålægges det regeringen at arbejde aktivt for disse synspunkter i alle relevante internationale organisationer.

Vedtaget af: RV, S, SF og VS.
Imod: CD, FD, FP, KD, KF og V .. samt Otto Steenholdt (Grønland) .
14. maj 1985
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget konstaterer, at Danmark er imod placering af våben i det ydre rum og udforskning og udvikling af dem, at Danmark er tilhænger af bevarelsen og overholdelsen af ABM-traktaten, og at Danmark støtter en ny traktat mellem Øst og Vest, der hindrer en militarisering af rummet, pålægges det regeringen at arbejde aktivt for disse synspunkter i NATO og i alle andre relevante internationale organisationer.

Vedtaget af: RV, S, SF og VS.
Imod: FD og FP.
Blank: CD, KD, KF og V.
13. november 1985
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget pålægger regeringen at støtte alle bestræbelser for at undgå enhver udstationering eller opstilling af nye eller moderniserede atomvåben i såvel Øst- som Vesteuropa, herunder kortdistanceatomvåben, atomartillerigranater, flybaserede atomvåben og neutronvåben.

Folketinget pålægger endvidere regeringen at sikre, at der ikke i NATO gives dansk tilslutning til en sådan modernisering eller udstationering uden folketingets godkendelse.

Vedtaget af: RV, S, SF og VS.
Imod: FD og FP.
Blank: CD, KD, KF og V.
5. december 1985
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

I overensstemmelse med sin dagsorden af 3. maj 1984 opfordrer folketinget regeringen til under FNs generalforsamling at meddele, at Danmark på FNs kommende generalforsamling - alene eller sammen med ligesindede stater - vil fremsætte forslag om Øst-Vest forhandlinger med henblik på en international aftale mod førstegangsbrug af atomvåben.

Vedtaget af: RV, S, SF og VS.
Imod: CD, FD, FP, KD, KF og V.
1986

3. april 1986
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget fastslår, at tilførsel af atomvåben til dansk område altid forudsætter folketingets godkendelse, pålægges det regeringen på det førstkommende nordiske udenrigsministermøde at stille forslag om oprettelsen af et fælles nordisk embedsmandsudvalg, der kan undersøge mulighederne for og stille forslag til en nordisk atomvåbenfri zone.

Vedtaget af: RV, S, SF og VS.
Imod: FP.
Blank: CD, KD, KF og V.
24. april 1986
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

 1. Idet folketinget fordømmer fortsatte atomprøvesprængninger i Øst og Vest, opfordrer folketinget regeringen til:
 2. på baggrund af løfterne i 1963-traktaten om atomprøvesprængningernes begrænsning at tage afstand fra fortsatte underjordiske sprængninger,
 3. at fremføre denne afstandtagen til kernevåbenmagterne, inklusive USA, der efter folketingets opfattelse genoptog prøvesprængninger på et tidspunkt, hvor der var rimelig udsigt til indgåelse af en aftale om et internationalt stop,
 4. at opfordre til genoptagelse af forhandlingerne, i første omgang mellem USA, England og Sovjetunionen, om indgåelse af en total prøvestopaftale, som efterhånden skal omfatte alle stater,
 5. at arbejde for indkaldelse af en konference efter reglerne i 1963-traktaten om udvidelse af det begrænsede prøvestop til et totalt stop.
Vedtaget af: RV, S, SF og VS.
Imod: FD og FP.
Blank: CD, KD, KF og V.
20. maj 1986
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

 • Folketinget
 • noterer med tilfredshed, at regeringen ikke kan godtage de amerikanske styrkemål for kemiske våben,
 • tager af stand fra en ny produktion af kemiske våben og deres stationering i Danmark,
 • anmoder regeringen om at fremføre disse synspunkter ved de kommende møder i Det nordatlantiske Råd og
 • pålægger regeringen at drage omsorg for, at den danske holdning meddeles den amerikanske kongres, der har gjort finansieringen af kemiske våben afhængig af en accept i Det nordatlantiske Råd.
Vedtaget af: S og RV.
Imod: FP.
Blank: CD, KD, KF, V og VS.
11. november 1986
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

I overensstemmelse med dagsordenerne af 3. maj 1984 og 5. december 1985 opfordrer Folketinget regeringen til fortsat at arbejde i FN og i NATO for indgåelse af en international aftale om ikke-førstebrug af atomvåben.

Vedtaget af: RV, S og SF.
Imod: FP.
Blank: CD, KD, KF, V og VS.
1987

5. marts 1987
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

 1. Folketinget pålægger regeringen at sikre
 2. at varslingsanlægget i Thule ikke anvendes offensivt,
 3. at det ikke kan anvendes i forbindelse med SDI-systemer eller et ABM-system,
 4. at danske og grønlandske myndigheder løbende modtager information om udviklingen i forbindelse med Thuleradarstationen,
 5. at USA og Sovjetunionen opfordres til at nå til enighed om fortolkningsproblemerne i relation til ABM-traktaten om varslingsanlæg som bl.a. anlægget i Thule,
 6. at der i NATO og i direkte forhandlinger med USA og Sovjet opfordres til, at den strenge fortolkning af ABM-traktaten opretholdes, og
 7. at arbejde for indkaldelse af en konference efter reglerne i 1963-traktaten om udvidelse af det begrænsede prøvestop til et totalt stop.
Vedtaget af: CD, KD, KF, RV, S og V.
Imod: FP.
Blank: SF og VS.
30. april 1987
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget pålægger regeringen i NATO og i andre relevante organisationer at støtte en amerikansk-sovjetisk aftale om fjernelsen af deres europæiske mellemdistance-raketter, en aftale, som i øvrigt i videst muligt omfang gør Europa atomvåbenfrit.

Vedtaget af: CD, FP, KD, KF, RV, S, SF, V og VS.

Under regeringen Poul Schlüter II (CD, KD, KF og V):

19. november 1987
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget pålægger regeringen at forelægge nye forstærknings- og værtsnationsaftaler for Det Udenrigspolitiske Nævn, inden aftalerne indgås.

Vedtaget af: CD, KD, KF, RV, S, SF og V.
Imod: FP.
Blank: FK.
9. december 1987
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget pålægger regeringen at støtte konsultationer mellem NATO, Warszawapagten og de neutrale nordiske lande om en begrænsning af den militære opbygning i de nordlige havområder. Folketinget bekræfter i denne forbindelse ønsket om at gøre Norden til en atomvåbenfri zone, der ved en tillægsaftale også omfatter Østersøen.

Vedtaget af: RV, S, SF og FK.
Imod: CD, FP, KD, KF og V .. samt Otto Steenholdt (Grønland) .
1988

18. februar 1988
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget bekræfter dagsordenen af I 14. november 1985 om kortdistanceatomvåben og slagmarksatomvåben og samtidig henviser til det fortsatte arbejde i det midlertidige sikkerhedspolitiske udvalg, pålægges det regeringen at arbejde aktivt for styrkelsen af den afspændingsproces, som mellemdistanceraketaftalen har frembragt, herunder forhandlingsmulighederne for fjernelsen af samtlige taktiske atomvåben og slagmarksatomvåben i Øst- og Vesteuropa og reduktion af de konventionelle våben.

Vedtaget af: RV, S, SF.
Imod: CD, FP, KD, KF og V.
Blank: FK.
14. april 1988
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S):

Folketinget konstaterer, at det igennem 30 år har været dansk politik ikke at ville modtage atomvåben på dansk område, herunder i danske havne, opfordres regeringen til at underrette besøgende orlogsfartøjer herom.

Vedtaget af: FK, RV, S og SF.
Imod: CD, FP, KD, KF og V .. samt Óli Breckmann (Færøerne) .
14. april 1988
Forslag om motiveret dagsorden af Lasse Budtz (S), Per Stig Møller (KF), Bjørn Elmquist (V), Jørgen Estrup (RV), Arne Melchior (CD) og Inger Stilling Pedersen (KD):

Folketinget pålægger regeringen i alle relevante internationale organisationer at arbejde for gensidig og samtidig konventionel nedrustning i Øst og Vest - først og fremmest med asymmetriske nedskæringer og fjernelse af de mest offensive våben.

Vedtaget af: CD, FP, KD, KF, RV, S og V.
Imod: FK.
Blank: SF.

Det alternative flertal bliver opløst, da RV går med i
Regeringen Poul Schlüter III (RV, KD og V).
- selv uden Det Radikale Venstre fik fredspartierne fortsat flest stemmer
(1.580.908 mod 1.557.881), men dette gav ikke flertal i folketinget...
Forkortelser og link til de (skiftende) partier gennem 1980erne
UP: Løsgænger  
V  : Venstre  
 

Leder i Berlingske 2021: ... Socialdemokratiet beordrede den borgerlige regering til den ene gang efter den anden at møde op i NATO som Sovjetunionens forlængede arm ...
Fodnote- og kildeliste
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2021 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >