Lov om Danmarks Afrustning

Dette "Lovfoslag til Forsvarets Ordning" blev fremsat af Socialdemokratiet den 12. februar 1909 - men blev ikke vedtaget.

Socialdemokratiet Af Tom Vilmer Paamand - 2017


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 4 - 1998


- se andre blade


12. Febr. 1909: Fremsættelse af Lovforslag til Forsvarets Ordning
K.M. Klausen: Jeg har herved den Ære paa Socialdemokraternes Vegne at fremsætte Forslag til Lov om Danmarks Afrustning. Hovedpunktet i vort Forslag gaar, som Titlen lyder, ud paa Afrustning. Vort Forslag bygger mere end noget andet Forslag, fremkommet fra anden Side, paa Fred og Neutralitet,
Vi kræve, at vort Land erklæres principielt og vedvarende neutralt. Vi ønske, at der tilkendegives overfor alle andre Magter, at det er det danske Folks alvorlige Villie at holde sig udenfor enhver Strid, som opstaar imellem dem.
Skulde Stridigheder alligevel opstaa, er det vort Haab. at de maa kunne bilægges ad diplomatisk Vej, eller, hvis det ikke er Tilfældet, at de da henvises til Voldgiftsdomstolen i Haag.
Gaa vi ud fra denne Forudsætning: Afrustning, ville heraf nødvendigvis følge adskillige Ting: for det første, at Værnepligten ophæves, at Udskrivningen til Lands og til Vands ophører. Med Hensyn til de nuværende Befalingsmænd, Underofficerer, Officerer og Embedsmænd ønske vi, at der skal gaas frem efter de Regler, som ere fastsatte i Pensionsloven.
Vi ønske alle Befæstningsanlæg desarmerede og ophævede. Vi ønske, at der ydes Erstatning til de Kommuner, som maatte lide Tab ved, at Garnisonerne tages bort fra deres Byer.
Vi ønske endvidere ved samme Lejlighed at fastslaa, at der gives en langt fyldigere Undervisning og fysisk Opdragelse for den danske Ungdom, end Tilfældet har været hidtil, og ikke alene for Skoleungdommen. Vi ønske denne fysiske Opdragelse udstrakt ogsaa til den konfirmerede Ungdom i en vis Tid.
Man vil se, at dette Forslag bryder radikalt med det bestaaende. Vi have ingen Tillid til den Forsvarsordning, vi have i Øjeblikket, og vi have heller ingen Tillid til den, vi nu have hørt fremsat fra Regeringens eller fra andre Partiers Side. ...
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand