Kvinder i Indien

Fra undertrykkelse til uafhængighed. Swadhina betyder "uafhængig kvinde" og er navnet på en af War Resisters' International's afdelinger i Indien.

Af Majken Jul Sørensen - 1998


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 3 - 1998


- se andre blade

I dette interview fortæller Saswati Roy om organisationen, der arbejder på græsrodsniveau i fattige landsbyer med at opbygge kvindernes selvrespekt og vise dem en vej ud af deres undertrykte position.

Saswati Roy
Saswati Roy er ca. 30 år, kommer fra Calcutta i Indien hvor hun har boet hele sit liv og nu laver socialt arbejde for Swadhina. Jeg tilbragte en uge sammen med Saswati under WRIs triennale september 1998, og allerede inden hun gav dette interview, havde jeg rig lejlighed til at opdage, hvilket dejligt og inspirerende menneske hun er, fuld af livsmod og positivt engagement i sine medmennesker.

Økonomisk uafhængighed
I det indiske samfund er piger traditionelt mindre værd end drenge, og det er pigernes ernæringstilstand og uddannelse der bliver mest forsømt. Derfor er det også først og frem mest deres situation Swadhina vil ændre på.
Swadhina er involveret i mange forskellige projekter, men den største indsats ligger i de mere end 150 landsbyer, hvor Swadhina har organiseret kvinderne.
"De første ting vi beskæftiger os med, når vi begynder et projekt i en landsby, er uddannelse, basale nødvendigheder som mad og lægebehandling og at hjælpe kvinderne med at spare penge sammen", fortæller Swadhina.
Allerede inden Swadhina begynder sit arbejde i landsbyen, udarbejder de en socio-økonomisk analyse af området, for at se hvilke ressourcer der allerede er tilstede.
De fleste af landsbyerne er fattige, og kvinderne er udelukkende vant til at beskæftige sig med landbrug, men Swadhina hjælper dem med at finde supplerende indtægtskil der. I ét område samlede kvinderne blade i skoven, som de solgte til en mellemmand, der profiterede på at hæfte bladene sammen med en maskine og sælge dem videre. Swadhina lånte kvinderne penge til selv at købe en maskine, og da de havde betalt pengene tilbage, var det DEM, som tjente penge ne.
Swadhina arbejder på mange andre fronter i landsbyerne, fx gennem uformel undervisning og diskussioner. En del af undervisningen er koncentreret omkring helt basal viden om sygdomme og ernæring, men hvis landsbyen ligger i et sko vområde som i ovennævnte tilfælde, bliver skovens økologi ske balance og betydningen af en bæredygtig udvikling sat i fokus. Skovens ressourcer kan bruges til andet end nærings fattig landbrugsjord, fx gennem indsamling af frugter og blade.
Økonomisk uafhængighed af mændene er en del af vejen til selvrespekt og et samfund, hvor piger og kvinder er lige værdige medlemmer.

Selvrespekt
Swadhinas egentlige formål er at gøre kvinderne selvstændi ge og forøge deres selvrespekt. Give dem muligheder for selv at ændre på deres situation, både ved at styrke dem økonomisk som allerede beskrevet og gennem en bevidstgørel se om, at de ikke er mændene underlegne.
"Kvinder har været objekter, piger er blevet diskrimi neret, kvinder er aldrig blevet set som individer, og vores mål er at opbygge deres selvrespekt og få mændene til at respektere dem."
Større faglig viden og indsigt i egne ressourcer er med til at ændre kvindernes selvopfattelse i positiv retning. Som et resultat af undervisningen bliver kvinderne i stand til selv at tage initiativ til at forbedre deres levevil kår, og deltage i den politiske debat. Men før kvinderne kan sætte dagsordenen, er der mange samfundsstrukturer som skal forbedres.
"Vi arbejder på at ændre hele det traditionelle koncept omkring kvinder. Det koncept som i al evighed forlænger kvindernes stereotype rolle og undertrykker kvinder i den "kulturelle arvs" navn. En pige bliver konstant opmuntret til at acceptere de patriarkalske værdier som ikke kun undertrykker hende, men også forkrybler hendes kreative evner. Vores rolle i Swadhina er at bekæmpe dette traditio nelle kvindebillede, som tvinger pigerne til at blive hvad samfundet forventer de skal blive."

Swadhina og mændene
"Hvilken reaktion får I fra mændene, når I første begynder jeres arbejde i en landsby?"
"Det tager noget tid for dem at opnå tillid til os. Men trods alt begynder de stole på os, når de lære os at kende. For os er det også vigtigt langsomt at involvere mændene i diskussionerne omkring kønsroller, og de forskelle mellem kønnene som er socialt skabte. Mændene har desværre en tendens til at dominere kvinderne i diskussionerne, og derfor er vi meget forsigtige."
Swadhina har enkelte mandlige medlemmer og medarbejdere, men de styrende råd er udelukkende for kvinder, for at maskuline tænkemåder ikke skal fortrænge Swadhinas mål.

Og videre
Efter omkring 5 år begynder Swadhina at trække sig ud af landsbyen, for at gruppen kan fungere selvstændigt. På dette tidspunkt er selvbevidstheden steget kraftigt, og gennem de foregående år har Swadhina hjulpet kvinderne til at oparbejde en kapital, som de har lært at administrere.
Swadhina er dog stadig behjælpelig med moralsk støtte og praktisk hjælp, for eksempel med at finde salgssteder for de kvinder, hvis nye indtægtskilde er fremstilling af håndarbejde eller kunsthåndværk.
"Hvilken slags samarbejde er der mellem kvindegrupperne rundt omkring i Indien?"
"Det er svært at samle folk fra forskellige dele af netvær ket, fordi de bor så spredt, og derfor er transporttid og omkostninger store forhindringer. Men vi udsender et ny hedsbrev 4-5 gange om året, hvor de forskellige landsbyer har mulighed for at udveksle erfaringer og som også inde holder nogle ideologiske bidrag."

Andre aktiviteter
Også i de større byer har Swadhina projekter, det kan være træning og seminarer for forskellige græsrodsgrupper der arbejder med de samme spørgsmål, eller for f.x bankfolk eller politiet. Volden mellem hinduer og muslimer i Indien har gennem årene kostet mange menneskeliv, men kun hvor fundamenta listiske organisationer har haft frit spil til at udnytte kvindernes undertrykte situation og spille dem ud mod hinanden, er det gået rigtig galt. Swadhina arrangerer møder mellem kvindelige hinduer og muslimer, hvor de får mulighed for at diskutere DERES idé om fred.
"Da vi havde religiøse uroligheder, tøvede kvinder fra forskellige religiøse samfund ikke med at beskytte familier fra den anden religion."

Medlemsskabet af WRI
Swadhina har eksisteret siden 1986 og i 1992, da WRI holdt en kvindekonference i Bangkok, blev de første internationa le kontakter skabt. Året efter søgte Swadhina om medlemskab af WRI, og har siden været en afdeling på lige fod med bl.a AMK.
"Hvad får Swadhina ud af at være medlem af en organisation som WRI, der beskæftiger sig så meget med militærnægtelse og lignende aktiviteter, der er mere direkte knyttet til krig end jeres arbejde?"
"Vi får en stor støtte fra hele netværket og fra enkeltper soner, og det er meget vigtigt for at blive inspireret og komme videre."
"Hvilke ting synes du I bidrager med til WRI?"
"Vi tager del i WRIs Womens Working Group, og bidrager med information om forholdene i Indien, fortrinsvis omkring processen med at bevidstgøre kvinderne. Selvom vi ikke arbejder direkte med krig, så er ikkevold en stor del af vores program. Der er en stærk forbindelse mellem statslig vold og vold i hjemmet, og vi er fortalere for ikke-volde lige værdier og arbejder mod de patriarkalske strukturer i samfundet, som fører til vold."
Fred er andet og mere end fravær af krig, fred handler om ALLE menneskers mulighed for udvikling, uanset køn, kaste, race osv.

Personligt engagement
"Hvordan blev du selv involveret i Swadhina?"
"Det er ikke nogen specielt interessant historie, men mens jeg læste litteratur på universitet, begyndte jeg at fun dere over hvad der foregik i det samfund jeg levede i." Især havde Saswati bekymringer omkring uddannelsessystemet, og deltog derfor i et træningsprogram omkring uddannelse og social forandring. Og det forandrede også hendes liv. I stedet for at blive lærer som hendes familie ønskede, begyndte hun at arbejde for Swadhina. "Min mor støtter mig meget, men min far havde hellere set mig i et sikkert job - det ville have gjort mange ting nemmere. Men bare at få et job for at tjene penge gør ikke dit liv bedre."
Og farens holdning er netop et udtryk for det kæmpearbej de, der stadig ligger foran Swadhina, inden alle Indiens piger kan vælge deres eget liv, og kvinderne blive uafhæn gige.

Vil du vide mere om eller støtte Swadhinas arbejde i Indi en, kontakt da Saswati Roy, Swadhina
34/C Bondel Road,
Calcutta 700019, India,
Fax: 0091 33 2470934
Email swadhina.swadhina@gms.vsnl.net.in

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand